Саопштења

Судским пословником, чл. 53 и 54 прописано је да Суд даје саопштења за јавност о одлукама Суда за које постоји интересовање јавности. Суд даје и разна саопштења у вези свог рада. У случају да је информација о одлуци, односно раду Суда неистинито, непотпуно или нетачно пренета, Суд може захтевати, у складу са законом, да се објави одговор или исправка.

Врховни касациони суд је, на Општој седници одржаној 20. и 28. септембра 2021. године, анализирао текст Акта о промени Устава Републике Србије и текст Нацрта уставног закона за спровођење амандмана I – XXX на Устав Републике Србије које је, на 56. седници одржаној 06. септембра 2021.

Поводом извештавања медија и оглашавања различитих струковних и неструковних асоцијација о допуни става и ставовима које је Врховни касациони суд усвојио на седници Грађанског одељења одржаној 16.09.2021.

Шесто Годишње саветовање јавних извршитеља одржава се 10. и 11. септембра 2021. године у Новом Саду, у организацији Коморе јавних извршитеља. Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић обратила се у уводном делу Саветовања.

Годишње саветовање Срп­ског удружења за кри­вич­но­прав­ну те­о­ри­ју и прак­су са темом „Оштећено лице и кривичноправни инструменти заштите (међународни правни стандарди, норма и пракса)“ одржава се од 9. до 11. септембра 2021. године на Златибору.

Тематски састанак „Стечај банака и других финансијских организација и повреда права на суђење у разумном року у стечајним поступцима, Пракса Европског суда за људска права у Стразбуру у стечајним поступцима и пракса привредних судова“ одржан је 1. и 2. септембра 2021. године у Вршцу.

Пресудом Врховног касационог суда (Кзз ОК 6/2021) од 22. априла 2021. године, усвојен је захтев за заштиту законитости бранилаца окривљеног Дарка Шарића, адвоката Радослава Баћевића и Данила Шарића, као основан, па је у односу на овог окривљеног...

На свечаној Општој седници одржаној 16. априла 2021. године, изабрани председник Врховног касационог суда, судија Јасмина Васовић, ступила је на функцију председника суда.

В.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, представио је Јединствени програм решавања старих предмета у Републици Србији за период 2021-2025. године, 25. фебруара 2021. године на састанку Радне групе за праћење примене Јединственог програма за решавање старих предмета.

Судије Врховног касационог суда Дубравка Дамјановић и Јован Јовановић, ступиле су на функцију на свечаној Општој седници, која је одржана 14. јануара 2021. године у Врховном касационом суду.

Општа седница Врховног касационог суда на седници одржаној 3. децембра 2020. године, поставила је судију Драгомира Милојевића за вршиоца функције председника Врховног касационог суда, од 7. децембра 2020. године док нови председник Суда не ступи на функцију, а најдуже на 6 месеци.

Pages