Gzp1 5/2022 3.19.1.25.5; zahtev za vanredno preispitivanje pravnosnažne sudske odluke

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Gzp1 5/2022
08.06.2022. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović i Dragane Mirosavljević, članova veća, u parnici tužioca JP Elektroprivreda Srbije iz Beograda, protiv tuženog AA iz …, čiji je punomoćnik Smiljana Manasijević, advokat iz …, radi isplate, odlučujući o zahtevu tuženog za preispitivanje pravnosnažne presude Višeg suda u Vranju Gž 745/21 od 14.04.2021. godine, u sednici od 08.06.2022. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBACUJE SE kao nedozvoljen zahtev tuženog za preispitivanje pravnosnažne presude Višeg suda u Vranju Gž 745/21 od 14.04.2021. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Višeg suda u Vranju Gž 745/21 od 14.04.2021. godine, stavom prvim izreke preinačena je presuda Osnovnog suda u Surdulici P 465/18 od 27.11.2018. godine, ispravljena rešenjem od 27.01.2020. godine, u stavu prvom izreke, tako što se održava na snazi rešenje o dozvoli za izvršenje Osnovnog suda u Vranju – Sudska jedinica u Surdulici od 20.12.2010. godine za iznos glavnog duga za period od oktobra 2009. godine do oktobra 2010. godine u iznosu od 3.629,43 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 20.10.2010. godine do isplate i za obračunatu zakonsku zateznu kamatu na navedeni iznos duga u iznosu od 276,73 dinara počev od dospelosti svakog mesečnog iznosa do 19.10.2010. godine. Navedeno rešenje o izvršenju ukinuto je za isplatu zakonske zatezne kamate na obračunati iznos kamate od 276,73 dinara počev od 20.10.2010. godine do isplate. Stavom drugim izreke preinačena je prvostepena presuda ispravljena rešenjem u stavu trećem izreke, tako što je tuženi obavezan da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 15.348,00 dinara. Stavom trećim izreke odbijen je zahtev tuženog za naknadu troškova drugostepenog postupka.

Protiv navedene pravnosnažne presude, tuženi je preko punomoćnika podneo zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude.

Vrhovni kasacioni sud je ispitao zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude u smislu člana 423. vežećeg Zakona o parničnom postupku – ZPP, i utvrdio da zahtev nije dozvoljen.

Prema članu 421. st. 1. i 2. ZPP, protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu Republički javni tužilac može da podnese Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude, zbog povrede zakona na štetu javnog interesa.

Iz navedene zakonske odredbe proizilazi da zahtev tuženog za preispitivanje presude nije dozvoljen, budući da je izjavljen od neovlašćenog lica, jer prema navedenoj odredbi ovaj zahtev može podneti samo Republički javni tužilac. Zato je zahtev odbačen kao nedozvoljen.

Iz navedenih razloga, Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u izreci, na osnovu člana 422. stav 2. ZPP.

Predsednik veća-sudija

Jasminka Stanojević,s.r.

Za tačnost otpravka

upravitelj pisarnice

Marina Antonić