Kd 140/2015

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kd 140/2015
04.11.2015. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog Z.B. i dr, zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika i dr, odlučujući o predlogu sudije Trećeg osnovnog suda u Beogradu za prenošenje mesne nadležnosti, u sednici veća održanoj dana 04. novembra 2015. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBACUJE SE, kao nedozvoljen, predlog sudije Trećeg osnovnog suda u Beogradu 8K br.453/15 od 27.10.2015. godine, za prenošenje mesne nadležnosti sa Trećeg osnovnog suda u Beogradu na Viši sud u Beogradu, u krivičnom predmetu okrivljenih Z.B. i G.D. zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, okrivljene LJ.V. zbog krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. u vezi sa članom 61. Krivičnog zakonika, okrivljenog G.P. zbog krivičnih dela davanje mita iz člana 368. stav 1. Krivičnog zakonika i pronevera iz člana 364. stav 1. Krivičnog zakonika, okrivljenog R.T. zbog krivičnih dela davanje mita iz člana 368. stav 1. Krivičnog zakonika i pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, okrivljenog M.Đ. zbog krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, okrivljenog Z.K. zbog krivičnog dela davanje mita iz člana 368. stav 1. Krivičnog zakonika, okrivljenog Z.M. zbog krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, okrivljenog V.Đ. zbog krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, okrivljenog D.P. zbog krivičnih dela davanje mita iz člana 368. stav 1. Krivičnog zakonika i pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, okrivljenog M.V. zbog krivičnih dela davanje mita iz člana 368. stav 1. Krivičnog zakonika i pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika i okrivljenog D.M. zbog krivičnih dela davanje mita iz člana 368. stav 1. Krivičnog zakonika i pronevera iz člana 364. stav 1. Krivičnog zakonika, opisana pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 i 17 optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Kt br.818/12 od 29.10.2012. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Kt br.818/12 od 29.10.2012. godine, okrivljenom Z.B. stavljeno je na teret izvršenje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 2. u vezi stava 1. KZ, okrivljenom G.D. izvršenje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 2. u vezi stava 1. KZ, okrivljenom N.S. izvršenje krivičnog dela primanje mita iz člana 367. stav 1. KZ, okrivljenom M.K. izvršenje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 3. u vezi stava 1. KZ, okrivljenom B.Ž. izvršenje krivičnog dela primanje mita iz člana 367. stav 1. KZ, okrivljenom V.J. izvršenje krivičnog dela primanje mita iz člana 367. stav 1. KZ, okrivljenoj LJ.V. izvršenje krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. u vezi sa članom 61. KZ, okrivljenom G.P. izvršenje krivičnih dela davanje mita iz člana 368. stav 1. KZ i pronevera iz člana 364. stav 1. KZ, okrivljenom R.T. izvršenje krivičnih dela davanje mita iz člana 368. stav 1. KZ i pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. KZ, okrivljenom M.Đ. izvršenje krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. KZ, okrivljenom Z.K. izvršenje krivičnog dela davanje mita iz člana 368. stav 1. KZ, okrivljenom Z.M. izvršenje krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. KZ, okrivljenom V.Đ. izvršenje krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. KZ, okrivljenom D.P. izvršenje krivičnih dela davanje mita iz člana 368. stav 1. KZ i pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. KZ, okrivljenom I.P. izvršenje krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 3. u vezi stava 1. KZ, okrivljenom M.V. izvršenje krivičnih dela davanje mita iz člana 368. stav 1. KZ i pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. KZ, a okrivljenom D.M. izvršenje krivičnih dela davanje mita iz člana 368. stav 1. KZ i pronevera iz člana 364. stav 1. KZ.

Pravnosnažnim rešenjem K 929/14 – Kv 3926/14 od 03.12.2014. godine, Viši sud u Beogradu oglasio se stvarno i mesno nenadležnim za postupanje u krivičnom predmetu okrivljenih Z.B. i G.D. zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, okrivljene LJ.V. zbog krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. u vezi sa članom 61. Krivičnog zakonika, okrivljenog G.P. zbog krivičnih dela davanje mita iz člana 368. stav 1. Krivičnog zakonika i pronevera iz člana 364. stav 1. Krivičnog zakonika, okrivljenog R.T. zbog krivičnih dela davanje mita iz člana 368. stav 1. Krivičnog zakonika i pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, okrivljenog M.Đ. zbog krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, okrivljenog Z.K., zbog krivičnog dela davanje mita iz člana 368. stav 1. Krivičnog zakonika, okrivljenog Z.M. zbog krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, okrivljenog V.Đ. zbog krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, okrivljenog D.P. zbog krivičnih dela davanje mita iz člana 368. stav 1. Krivičnog zakonika i pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, okrivljenog M.V. zbog krivičnih dela davanje mita iz člana 368. stav 1. Krivičnog zakonika i pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika i okrivljenog D.M. zbog krivičnih dela davanje mita iz člana 368. stav 1. Krivičnog zakonika i pronevera iz člana 364. stav 1. Krivičnog zakonika, opisana pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 i 17 optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Kt br.818/12 od 29.10.2012. godine. Istim rešenjem određeno je da se po pravnosnažnosti rešenja spisi predmeta dostave Trećem osnovnom sudu u Beogradu, kao stvarno i mesno nadležnom sudu.

Treći osnovni sud u Beogradu pokrenuo je dana 01.10.2015. godine postupak za rešavanje sukoba nadležnosti, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu na osnovu člana 35. ZKP reši sukob nadležnosti i predmet vrati Višem sudu u Beogradu na dalje postupanje. Apelacioni sud u Beogradu je rešenjem Kr 117/15 od 08.10.2015. godine odbacio navedeni predlog Trećeg osnovnog suda u Beogradu, kao nedozvoljen.

Nakon toga, sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu, podneo je Vrhovnom kasacionom sudu predlog 8K br.453/15 od 27.10.2015. godine da se za vođenje ovog krivičnog postupka iz razloga celishodnosti, na osnovu člana 33 Zakonika o krivičnom postupku, odredi drugi stvarno nadležan sud, odnosno Viši sud u Beogradu, uz obrazloženje da se pred Višim sudom u Beogradu već vodi postupak protiv saoptuženih M.K., N.S., B.Ž. i V.J., a u odnosu na koje je krivični postupak razdvojen, kako bi se izbegla procesna situacija dupliranja procesnih uloga okrivljenih u konkretnom slučaju.

Vrhovni kasacioni sud je razmotrio spise predmeta, sa predlogom sudije Trećeg osnovnog suda u Beogradu, pa je našao da predlog za prenošenje mesne nadležnosti valja odbaciti iz sledećih razloga:

Odredbom člana 33., propisano je da na predlog sudije za prethodni postupak, sudije pojedinca ili predsednika veća Vrhovni kasacioni sud može za vođenje krivičnog postupka odrediti drugi stvarno nadležan sud, ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako postoje drugi važni razlozi.

Međutim, u konkretnom slučaju, sud za koji se predlaže da se odredi za postupanje (Viši sud u Beogradu) nije stvarno nadležan te se na njega i ne može preneti mesna nadležnost sa osnovnog suda, niti se ona po zakonu može zahtevati.

Po oceni Vrhovnog kasacionog suda, okolnosti navedene u predlogu za prenošenje mesne nadležnosti sudije Trećeg osnovnog suda u Beogradu – da se pred Višim sudom u Beogradu vodi postupak protiv saoptuženih M.K., N.S., B.Ž. i V.J. po istoj optužnici, a u odnosu na koje je krivični postupak razdvojen, ne predstavljaju razloge za prenošenje mesne nadležnosti u smislu odredbe člana 33. Zakonika o krivičnom postupku, već predstavljaju razlog za eventualno spajanje postupka, u smislu odredbe člana 30. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku.

O spajanju krivičnih postupaka u smislu odredbe člana 30. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku, međutim, uvek odlučuje sud koji je nadležan za sprovođenje jedinstvenog postupka, a ne Vrhovni kasacioni sud.

Kako se dakle, predlogom ne navode razlozi procesne celishodnosti ili drugih važnih razloga, u smislu člana 33. Zakonika o krivičnom postupku za prenošenje mesne nadležnosti u konkretnom slučaju, to je Vrhovni kasacioni sud predlog sudije Trećeg osnovnog suda u Beogradu za prenošenje mesne nadležnosti odbacio kao nedozvoljen.

Sa svega izloženog, a na osnovu odredbe člana 33. ZKP, doneta je odluka kao u izreci.

Zapisničar-savetnik                                                                                        Predsednik veća-sudija

Snežana Medenica, s.r.                                                                                   Nevenka Važić, s.r.