Kd 225/2019 odbija se predlog da se odredi drugi stvarno nadležan sud

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kd 225/2019
10.12.2019. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela prevara iz člana 208. stav 1. Krivičnog zakonika, odlučujući o predlogu sudije pojedinca Osnovnog suda u Zaječaru K 458/2019 od 18.11.2019. godine za prenošenje mesne nadležnosti na drugi stvarno nadležan sud, u sednici veća održanoj dana 10.12.2019. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBIJA SE, kao neosnovan, predlog sudije pojedinca Osnovnog suda u Zaječaru K 458/2019 od 18.11.2019. godine, da se odredi drugi stvarno nadležan sud za vođenje krivičnog postupka protiv okrivljenog AA, zbog krivičnog dela prevara iz člana 208. stav 1. Krivičnog zakonika, po optužnom predlogu Osnovnog javnog tužioca u Zaječaru Kt 622/19 od 08.11.2019. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Osnovni javni tužilac u Zaječaru je podneo Osnovnom sudu u Zaječaru optužni predlog Kt 622/19 od 08.11.2019. godine, protiv okrivljenog AA, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo prevara iz člana 208. stav 1. Krivičnog zakonika.

Sudija pojedinac Osnovnog suda u Zaječaru podneo je Vrhovnom kasacionom sudu predlog K 458/2019 od 18.11.2019. godine, da se iz razloga procesne celishodnosti i ekonomičnosti, u smislu člana 33. ZKP, za vođenje ovog krivičnog postupka, u predmetnoj krivičnoj stvari odredi Osnovni sud u Subotici, sa obrazloženjem da je pred tim sudom moguće čitanje iskaza oštećenog.

Vrhovni kasacioni sud je u sednici veća razmotrio predlog sudije pojedinca Osnovnog suda u Zaječaru K 458/2019 od 18.11.2019. godine i spise predmeta, pa je našao da je predlog neosnovan.

Po oceni ovog suda, okolnost da je pred Osnovnim sudom u Subotici moguće čitanje iskaza oštećenog, nije očigledan i dovoljan razlog za zaključak da će se postupak lakše i ekonomičnije sprovesti pred Osnovnim sudom u Subotici.

Ovo tim pre, što se u daljem toku postupka, iako je oštećeni ispitan pred OJT u Zaječaru, može pojaviti potreba za neposrednim ispitivanjem oštećenog pred sudom, pri čemu je optužnim aktom i predloženo da se na glavni pretres pozove oštećeni BB, koji ima prebivalište u ..., s obzirom na prirodu predmetnog krivičnog dela, a radi razjašnjenja i utvrđivanja odlučnih činjenica vezanih za predmetni krivični događaj, posebno imajući u vidu da je okrivljeni pred OJT u Subotici iskoristio svoje pravo predviđeno zakonom i branio se ćutanjem.

Kako navodi predloga i podaci u spisima predmeta ne upućuju na postojanje razloga procesne celishodnosti, niti drugih važnih razloga u smislu člana 33. ZKP, za prenošenje mesne nadležnosti na drugi stvarno nadležan sud, to je Vrhovni kasacioni sud primenom navedene zakonske odredbe odlučio kao u izreci ovog rešenja.

Zapisničar-savetnik                                                                                           Predsednik veća-sudija

Andrea Jakovljević,s.r.                                                                                      Zoran Tatalović,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić