Kd 71/2020 delegacija strane države

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kd 71/2020
18.06.2020. godina
Beograd

 

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1. Krivičnog zakonika, odlučujući o predlogu sudije pojedinca Osnovnog suda u Novom Pazaru 21K.br.150/20 od 26.05.2020.godine, za prenošenje mesne nadležnosti na drugi stvarno nadležan sud, u sednici veća održanoj dana 18.06.2020. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBIJA SE, kao neosnovan, predlog sudije pojedinca Osnovnog suda u Novom Pazaru 21K.br.150/20 od 26.05.2020.godine, da se za vođenje krivičnog postupka protiv okrivljenog AA, zbog krivičnog neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1. Krivičnog zakonika, po optužnom predlogu Osnovnog javnog tužioca u Novom Pazaru KT.br.195/20, KTO-129/20 od 25.02.2020. godine, ODREDI kao mesno nadležan drugi sud - Osnovni sud Berane - Republika Crna Gora.

O b r a z l o ž e nj e

Osnovni javni tužilac u Novom Pazaru podneo je Osnovnom sudu u Novom Pazaru, optužni predlog KT.br.195/20, KTO-129/20 od 25.02.2020. godine protiv okrivljenog AA, zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1. Krivičnog zakonika.

Sudija pojedinac Osnovnog suda u Novom Pazaru dostavio je Vrhovnom kasacionom sudu obrazloženi predlog 21K.br.150/20 od 26.05.2020.godine, da se u smislu odredbe člana 33. ZKP, za vođenje krivičnog postupka protiv okrivljenog AA odredi drugi nadležan sud - Osnovni sud Berane - Republika Crna Gora.

Vrhovni kasacioni sud je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta, sa podnetim predlogom, te je našao da je predlog neosnovan.

Iz spisa predmeta proizlazi da je okrivljenom AA navedenim optužnim aktom Osnovnog javnog tužioca u Novom Pazaru, zbog postojanja osnovane sumnje, stavljeno na teret krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1. KZ u vreme i na način bliže opisan u optužnom aktu, a koja opojna droga je pronađena kod okrivljenog prilikom pregleda od strane policijskih službenika na graničnom prelazu Špiljani na ulazu u Republiku Srbiju.

Odredbom člana 142. stav 1. Ustava Republike Srbije propisano je da je sudska vlast jedinstvena na teritoriji Republike Srbije, a odredbom člana 143. stav 1. Ustava Republike Srbije propisano je da sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti.

Takođe, odredbom člana 11. stav 1, 2. i 3. Zakona o uređenju sudova propisano je da je sudska vlast jedinstvena na teritoriji Republike Srbije, da ista pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti, a da su sudovi opšte nadležnosti: osnovni sudovi, viši sudovi, apelacioni sudovi i Vrhovni kasacioni sud.

Shodno iznetom, Vrhovni kasacini sud je ovlašćen da, uz ispunjenje uslova iz člana 33. ZKP, za postupanje odredi drugi nadležni sud na teritoriji Republike Srbije, a ne sud druge države, što se eventualno može uraditi putem međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima.

Iz iznetih razloga, na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o uređenju sudova, i člana 33. ZKP, odlučeno je kao u izreci ovog rešenja.

Zapisničar-savetnik,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Predsednik veća-sudija,

Irina Ristić,s.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bata Cvetković,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić