Kzz 1094/2019 prekoračena optužba; 438 st 1 t. 9 ZKP

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 1094/2019
10.12.2019. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Sonje Pavlović, Radoslava Petrovića i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA i dr, zbog krivičnog dela laka telesna povreda u saizvršilaštvu iz člana 122. stav 2., u vezi stava 1., u vezi člana 33. KZ, odlučujući o zahtevima za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA, advokata Dušana Sakića i branioca okrivljenog BB, advokata Zlatomira Kolakovića, podnetim protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Kraljevu K 58/17 od 14.09.2018. godine i Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1 1192/18 od 10.07.2019. godine, u sednici veća održanoj dana 10.12.2019. godine, jednoglasno je doneo

P R E S U D U

USVAJAJU SE, kao osnovani, zahtevi za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenih AA i BB, pa se u odnosu na ove okrivljene, a po službenoj dužnosti primenom odredbe člana 489. stav 2. ZKP, u odnosu na okrivljene VV, GG i DD, UKIDAJU pravnosnažne presude Višeg suda K 58/17 od 14.09.2018. godine i Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1 1192/18 od 10.07.2019. godine i predmet u tom delu vraća Višem sudu u Kraljevu, na ponovno odlučivanje.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Višeg suda u Kraljevu K 58/17 od 14.09.2018. godine, okrivljeni AA, BB, VV, GG i DD, oglašeni su krivim zbog izvršenja krivičnog dela laka telesna povreda u saizvršilaštvu iz člana 122. stav 2., u vezi stava 1., u vezi člana 33. KZ, pa su okrivljeni AA, BB, VV i GG, osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 8 meseci, dok je okrivljeni DD osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci.

Istom presudom od okrivljenog AA trajno su oduzeta dva aparata ''elektro- šoker''.

Navedenom presudom oštećeni ĐĐ je radi ostvarivanja imovinsko- pravnog zahteva upućen na parnični postupak, a okrivljeni, između ostalih, AA, BB, VV, GG i DD su obavezani da plate troškove krivičnog postupka u iznosu o kojem će biti odlučeno posebnom odlukom, kao i paušal u iznosu od po 10.000,00 dinara, sve u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude.

Presudom Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1 1192/18 od 10.07.2019 godine delimičnim usvajanjem žalbi branilaca okrivljenih BB i DD, i povodom žalbe branioca okrivljenog AA, a po službenoj dužnosti, preinačena je presuda Višeg suda u Kraljevu K 58/17 od 14.09.2018. godine, samo u pogledu uračunavanja pritvora, tako što je okrivljenima BB i AA u kazne zatvora u trajanju od po 8 meseci, a DD kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci na koje su osuđeni tom presudom, zbog krivičnog dela laka telesna povreda iz člana 122. stav 2., u vezi stava 1., u vezi člana 33. KZ, primenom odredbe člana 63. KZ, uračunato vreme provedeno u pritvoru od 18.11.2013. godine do 13.12.2013. godine, dok su žalbe, između ostalih Višeg javnog tužioca, branilaca okrivljenih VV, GG i AA i u ostalom delu žalbe branilaca okrivljenih BB i DD odbijene kao neosnovane, a prvostepena presuda u nepreinačenom delu, u odnosu na ove okrivljene potvrđena.

Protiv navedenih pravnosnažnih presuda zahteve za zaštitu zakonitosti podneli su branioci okrivljenog AA, advokat Dušan Sakić i okrivljenog BB, advokat Zlatomir Kolaković, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 9. ZKP, a branilac okrivljenog BB i zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 3. ZKP, na koju se takođe ukazuje i zahtevom za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA, advokata Dušana Sakića, sa predlogom da Vrhovni kasacioni sud ukine prvostepenu i drugostepenu presudu i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, a branilac okrivljenog BB je predložio da bude obavešten i o sednici veća, kao i da se u odnosu na ovog okrivljenog odredi da se izvršenje pravnosnažne presude odloži.

Vrhovni kasacioni sud je dostavio primerke zahteva za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenih AA i BB Republičkom javnom tužiocu, shodno odredbi člana 488. stav 1. ZKP-a i u sednici veća, koju je održao bez obaveštenja Republičkog javnog tužioca i branilaca okrivljenih, smatrajući da njihovo prisustvo nije od značaja za donošenje odluke (član 488.stav 2. ZKP), razmotrio spise predmeta, sa odlukama protiv kojih je zahtev za zaštitu zakonitosti podnet, pa je našao:

Zahtevi za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenih AA i BB su osnovani.

Osnovano se u zahtevima za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenih AA i BB ukazuje da je donošenjem pobijanih presuda učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 9. ZKP, odnosno da je prekoračena optužba.

Iz izreke presude Višeg suda u Kraljevu K 58/17 od 14.09.2018. godine proizilazi da su okrivljeni BB, VV, GG, AA i DD oglašeni krivim zbog izvršenja krivičnog dela laka telesna povreda u saizvršilaštvu iz člana 122.stav 2., u vezi stava 1., u vezi člana 33. KZ, jer su dana 16.11.2013. godine u Kraljevu, u ranim jutarnjim časovima....učestvovanjem u radnji izvršenja zajednički drugog lako telesno povredili sredstvom podobnim da telo teško povredi i zdravlje teško naruši, a GG i AA ostvarujući zajedničku odluku drugom radnjom bitno doprineli izvršenju krivičnog dela....dok je oštećeni ĐĐ ležao na podu hodnika, šutirali su ga nogama, obuvenim u obuću, okrivljeni AA, VV, DD, pa kada je oštećeni ĐĐ ustao sa poda i krenuo da izađe iz hodnika, na vratima ga je sačekao okrivljeni AA koji mu je u desnu stranu vrata naslonio aparat elektro šoker.

Iz spisa predmeta proizilazi da je optužnicom Višeg javnog tužioca u Kraljevu Kto 22/14 od 30.04.2014. godine okrivljenima BB, VV, AA, GG, DD, stavljeno je na teret izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 2., u vezi stava 1. KZ, jer su dana 16.11.2013. godine u Kraljevu, ....vršenjem nasilja prema drugom i drskim ponašanjem, u grupi, značajnije ugrozili spokojstvo građana, pri čemu je jednom licu nanesena laka telesna povreda ... tako što je okrivljeni VV uhvatio oštećenog ĐĐ za vrat i uvukao ga u hodnik toaleta za zaposlene u kafani, u koji hodnik su ušli okrivljeni BB, VV i DD, a iza vrata sa unutrašnje strane ostao je AA i nije dozvoljavao da se vrata otvore, pa je okrivljeni BB rekao oštećenom ''šta se ti k..., odavno si mi antipatičan'', okrivljeni VV je oštećenog udario pesnicom u predelu glave, potom ga je udarao pesnicom u predelu glave okrivljeni DD, pa su okrivljeni nastavili da ga udaraju više puta, od kojih udaraca je oštećeni pao, a dok je ležao šutirali su ga BB, VV i GG, a kad je oštećeni ustao i krenuo da izađe iz hodnika, na vratima ga je sačekao okrivljeni AA i naslonio mu je u desnu stranu aparat elektro-šoker od kog dejstva struje iz ovog aparata se oštećeni onesvestio i pao, pa su oštećenog ostavili da leži u hodniku toaleta, pri čemu su mu naneli lake telesne povrede. Navedeni opis radnje izvršenja ovog krivičnog dela, sadržan je i u izmenjenoj optužnici Višeg javnog tužioca u Kraljevu Kto 22/14 od 30.03.2018. godine, s tim što su krivično-pravne radnje u ovako izmenjenoj optužnici pravno kvalifikovane kao krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 2., u vezi stava 1., u vezi člana 33. KZ.

Odredbom člana 122. stav 1. KZ propisano je da ako neko lako telesno povredi drugog, ili mu zdravlje lako naruši, ako je takva povreda nanesena oružjem, opasnim oruđem ili drugim sredstvom podobnim da telo teško telesno povredi ili zdravlje teško naruši kazniće se zatvorom do tri godine.

Po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda, prvostepeni sud je, dakle, u izreku prvostepene presude unošenjem reči da su AA, BB, VV, GG i DD ''lako telesno povredili sredstvom podobnim da telo teško povredi i zdravlje teško naruši, a GG i AA ostvarujući zajedničku odluku drugom radnjom bitno doprineli izvršenju krivičnog dela'', kao i da su, dok je oštećeni ĐĐ pao i ležao na podu u hodniku okrivljeni AA, VV i DD, oštećenog šutirali ''nogama obuvenim u obuću'', izmenio činjenični opis krivičnog dela u odnosu na optužnicu koja taj opis radnje izvršenja krivičnog dela ne sadrži, i uneo bitne elemente drugog krivičnog dela – krivičnog dela iz člana 122. stav 2. u vezi stava 1. KZ, za koje ovi okrivljeni nisu optuženi, a za koje su oglašeni krivim, pri čemu je uvećana kriminalna volja i aktivnost okrivljenih AA i BB. Iz navedenih razloga, po nalaženju ovoga suda, činjenični opis krivičnog dela sadržan u prvostepenoj presudi, nije ostao u granicama činjeničnog osnova iz optužbe, odnosno nije ostao u granicama onih činjenica i okolnosti na kojima se optužba zasniva, a i drugostepeni sud je učinio povredu zakona odbijajući žalbe okrivljenih izjavljene, između ostalog, i zbog navedene povrede zakona.

Na navedeni način, po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda, prvostepeni sud je prekoračio optužbu i učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 9. ZKP, a istu povredu zakona učinio je i drugostepeni sud kad je prvostepenu presudu potvrdio, na šta se osnovano zahtevima za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenih AA i BB ukazuje.

Iz napred navedenih razloga, Vrhovni kasacioni sud je usvojio zahteve za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenih AA i BB, kao osnovane, a po službenoj dužnosti primenom odredbe člana 489. stav 2. ZKP i u odnosu na okrivljene VV, GG i DD, ukinuo pobijane presude i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, da bi se u ponovnom postupku otklonila povreda zakona na koju je ukazano ovom presudom i nakon toga donela pravilna, jasna i na zakonu zasnovana odluka.

Vrhovni kasacioni sud se nije upuštao u ocenu drugih istaknutih povreda zakona u zahtevima za zaštitu zakonitosti okrivljenih AA i BB, obzirom da je to u ovoj procesnoj situaciji bespredmetno.

Iz iznetih razloga doneta je odluka kao u izreci na osnovu odredbe člana 492. stav 1. tačka 1) ZKP.

Zapisničar-savetnik,                                                                                                                   Predsednik veća-sudija,

Tatjana Milenković,s.r.                                                                                                               Zoran Tatalović,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić