Kzz 189/10 - tužilac

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 189/10
01.12.2010. godina
Beograd

U IME NARODA

 

            Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okr. Đ.Đ, zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz. 292/10 od 16.10.2010. godine, podignutom protiv sudskog postupka koji je prethodio pravnosnažnom rešenju Opštinskog suda u Aranđelovcu Ki. 239/08 od 17.8.2009. godine, u sednici veća održanoj 1.12.2010. godine, doneo je

P R E S U D U

            Zahtev za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz. 292/10 od 16.10.2010. godine, UVAŽAVA SE kao osnovan i utvrđuje da je sudskim postupkom koji je prethodio pravnosnažnom rešenju Opštinskog suda u Aranđelovcu Ki. 239/08 od 17.8.2009. godine povređen zakon u korist okr.Đ.Đ. – član 61. ZKP u vezi člana 163. stav 1. u vezi člana 160. i 161. ZKP.

O b r a z l o ž e nj e

 

            Opštinski javni tužilac u Aranđelovcu podneo je Opštinskom sudu u Aranđelovcu zahtev za sprovođenje istrage protiv okr.Đ.Đ. zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. KZ i nakon sprovedene istrage izjavio da odustaje od daljeg krivičnog gonjenja okr.Đ.Đ. za navedeno krivično delo, nakon čega je Opštinski sud u Aranđelovcu doneo rešenje o obustavi istrage Ki ... od 17.8.2009. godine.

            Republički javni tužilac podigao je zahtev za zaštitu zakonitosti Ktz. 292/10 od 16.10.2010. godine protiv sudskog postupka koji je prethodio navedenom pravnosnažnom rešenju, zbog povrede odredaba krivičnog postupka – član 61. u vezi člana 160., 161. i 163. ZKP, sa predlogom da Vrhovni kasacioni sud utvrdi da je zahtev za zaštitu zakonitosti osnovan te da je postupkom dostavljanja sudskog rešenja oštećenoj S.M. povređen zakon u korist okrivljenog.

            Vrhovni kasacioni sud je, pošto je postupljeno u smislu člana 422. stav 2. i 3. ZKP, održao sednicu veća u prisustvu zamenika Republičkog javnog tužioca dr G.I. i u odsustvu uredno obaveštenih okr.Đ.Đ. i branioca, adv. Z.M,  na kojoj je razmotrio spise predmeta pa je po oceni navoda u zahtevu, našao:

            Zahtev je osnovan.

            Opštinski javni tužilac u Aranđelovcu u podnesku Kt. 159/08 od 29.6.2009.godine je izjavio da odustaje od daljeg krivičnog gonjenja okr.Đ.Đ. zbog krivičnog dela iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. KZ, nakon čega je Opštinski sud u Aranđelovcu doneo rešenje o obustavi istrage Ki. ... od 17.8.2009. godine, koje rešenje je postalo pravnosnažno 24.10.2009. godine.

            Oštećenoj S.M. Opštinski sud u Aranđelovcu pokušao je dostavu tog rešenja na adresu ...... broj ...., selo K. gde je oštećena imala prebivalište. Kako, prema stavu suda, oštećenoj na toj adresi nije bilo moguće lično dostavljanje, rešenje joj je dostavljeno preko oglasne table suda i nakon pravnosnažnosti rešenja 24.10.2009. godine postupak protiv okr.Đ.Đ. je pravnosnažno obustavljen.

            Pri tome, Opštinski sud u Aranđelovcu rešenje o obustavi postupka nije ni pokušao da dostavi oštećenoj na adresu boravišta koju je ona navela prilikom saslušanja kod istražnog sudije dana 22.12.2008.godine – ulica ....... broj ... u M.

            Postupajući na ovaj način, dakle dostavljanjem rešenja na adresu selo K. iako je oštećena navela adresu svog boravišta u M. kao i dostavljanjem rešenja preko oglasne table suda, Opštinski sud u Aranđelovcu povredio je odredbe člana 163. stav 1. u vezi člana 160. i 161. ZKP.

            Time je ujedno, oštećenoj uskraćeno i pravo iz člana 61. ZKP, da nastavi gonjenje, nakon odustanka javnog tužioca od daljeg krivičnog gonjenja okr. Đ.Đ. Pri tome, osim što, zbog nezakonite dostave rešenja, oštećena nije bila u mogućnosti da preuzme odnosno nastavi gonjenje, u smislu člana 61. stav 2. ZKP, Opštinski sud u Aranđelovcu je oštećenoj uskratio  i rok od tri meseca za preuzimanje krivičnog gonjenja predviđen u stavu 4. člana 61. ZKP, s obzirom na to da je javni tužilac izjavio da odustaje od krivičnog gonjenja 29.6.2009.godine, a rešenje o obustavi doneto je tek nakon skoro dva meseca – 17.8.2009.godine, a zatim je istaknuto na oglasnu tablu suda 12.10.2009.godine.

            Iz iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je, shodno odredbi člana 425. stav 2. ZKP utvrdio da su sudskim postupkom koji je prethodio pravnosnažnom rešenju Opštinskog suda u Aranđelovcu Ki. 239/08 od 17.8.2009. godine u korist okr.Đ.Đ, povređene odredbe člana 61. ZKP u vezi člana 163. stav 1. u vezi člana 160. i 161. ZKP.

Zapisničar - savetnik                                                            Predsednik veća

Dragana Vuksanović,s.r.                                                                  sudija

                                                                                                          Bata Cvetković,s.r.