Kzz 192/10 - bitne povrede odredaba krivičnog postupka, branilac

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 192/10
22.12.2010. godina
Beograd

U IME NARODA

 

                        Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog J.K. i dr., zbog krivičnog dela krađe iz člana 203. stav 1. Krivičnog zakonika i dr., odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz. 359/10 od 22.10.2010.godine, podignutom protiv pravnosnažnog rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 2706/10 od 15.4.2010. godine, u sednici veća održanoj 22.12.2010. godine, u smislu člana 422. stav 3. ZKP-a,  doneo je

 

P R E S U D U

 

                        UVAŽENJEM zahteva za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Srbije Ktz. 359/10 od 22.10.2010.godine UKIDA SE pravnosnažno rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 2706/10 od 15.4.2010.godine i predmet vraća Apelacionom sudu u Novom Sadu na ponovno odlučivanje.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

                        Presudom Opštinskog suda u Kikindi K. .../09 od 2.11.2009.godine okrivljeni J.K. oglašen je krivim zbog izvršenog krivičnog dela krađa iz člana 203. stav 1.KZ za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od dva meseca, zbog krivičnog dela teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1. KZ za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest meseci i zbog krivičnog dela sitna krađa iz člana 210. stav 1. KZ za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od dva meseca, te je primenom člana 60. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od devet meseci, a okrivljena M.S. oglašena je krivom zbog izvršenog krivičnog dela teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1. KZ za koje je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od tri meseca.

 

                        Rešenjem Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 2706/10 od 15.4.2010. godine odbačena je, kao nedozvoljena, žalba branioca okrivljenih J.K. i M.S., izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Kikindi K. .../09 od 2.11.2009.godine.

 

                        Republički javni tužilac podigao je zahtev za zaštitu zakonitosti, protiv rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 2706/10 od 15.4.2010. godine, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 2. ZKP-a, sa obrazloženjem da je time što je, kao nedozvoljena, odbačena žalba branioca okrivljenih, advokata B.L. – koji je preuzimatelj kancelarije sada pokojnog advokata B.A., inače branioca po službenoj dužnosti okrivljenih, istima povređeno pravo na odbranu u smislu člana 368. stav 2. ZKP-a. Predlog javnog tužioca je da Vrhovni kasacioni sud uvaženjem zahteva ispitivano rešenje ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje Apelacionom sudu u Novom Sadu.

 

                        Vrhovni kasacioni sud je održao sednicu veća, u smislu člana 422. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku, u odsustvu uredno obaveštenog Republičkog javnog tužioca Srbije, na kojoj je razmotrio spise predmeta sa zahtevom javnog tužioca, te je našao:

 

                        Zahtev za zaštitu zakonitosti je osnovan.

 

                      

                        Naime, iz spisa predmeta proizlazi da je okrivljenima J.K. i M.S., kojima je suđeno u odsustvu, za branioca po službenoj dužnosti u krivičnom postupku pred Opštinskim sudom u Kikindi u predmetu K. .../09, određen advokat B.A., te da je nakon sprovedenog postupka, doneta presuda K. .../09 od 2.11.2009.godine. Dostavljanje iste presude okrivljenima J.K. i M.S. izvršeno je smislu člana 162. stav 4. ZKP-a isticanjem (24.11.2009.godine) na oglasnoj tabli Opštinskog suda u Kikindi.

 

                        Rešenjem Advokatske komore Vojvodine broj .../09 od 27.11.2009. godine iz imenika advokata Advokatske komore Vojvodine, zbog smrti, brisan je advokat B.A., sa danom 21.11.2009.godine, a advokat P.L. je postavljen za preuzimatelja iste.

 

                        Advokat P.L., kao preuzimatelj advokatske kancelarije iza pokojnog advokata B.A., izjavio je žalbu protiv presude Opštinskog suda u Kikindi K. .../09 od 2.11.2009.godine, s predlogom drugostepeni sud u postupku po žalbi pobijanu presudu preinači ili ukine, u skladu sa žalbenim navodima.                         Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je rešenje Kž1 2706/10 od 15.4.2010.godine protiv koga je podignut predmetni zahtev za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca, kojim je odbacio, kao nedozvoljenu, žalbu branioca okrivljenih sa obrazloženjem da se iz spisa predmeta ne može utvrditi da advokat P.L. ima punomoć okrivljenih, niti da je rešenjem suda postavljen za branioca po službenoj dužnosti, te iako je određen za preuzimatelja kancelarije advokata B.A., po stavu Apelacionog suda žalba je izjavljena od neovlašćenog  lica i nema pravno dejstvo.

 

                        Međutim, članom 364. stav 1. ZKP-a propisano je: „žalbu mogu izjaviti stranke, branilac, zakonski zastupnik optuženog i oštećeni“.

 

                        Članom 31. Zakona o advokaturi propisano je da u slučaju prestanka bavljenja advokaturom nadležni organ advokatske komore određuje preuzimatelja advokatske kancelarije koji ima zadatak da okonča poslove advokata koji je prestao da se bavi advokaturom.

 

                        Kod napred navedenog,  imajući u vidu da su okrivljeni J.K. i M.S., kojima je suđeno u odsustvu, u toku postupka imali postavljenog branioca po službenoj dužnosti advokata B.A., to je isti nakon donošenja prvostepene presude i bio ovlašćen u smislu napred citiranog člana 364. stav 1. ZKP-a da uloži žalbu. Međutim, pošto je isti u međuvremenu preminuo, a na osnovu rešenja Advokatske komore Vojvodine za preuzimatelja njegove advokatske kancelarije postavljen advokat P.L., to je u smislu člana 31. Zakona o advokaturi, pomenuti advokat i bio u obavezi da okonča poslove advokata čiju je kancelariju preuzeo bez ikakvih ograničenja u postupanju. Samim tim advokat P.L. je bio u obavezi i ovlašćen da nastavi i poslove advokata – branioca, koji su proistekli iz rešenja o postavljanju za branioca po službenoj dužnosti advokata B.A., čiju je advokatsku kancelariju preuzeo, što nedvosmisleno ukazuje da je kao branilac bio ovlašćen za izjavljivanje žalbe u korist okrivljenih.

 

                        Donošenjem rešenja Kž1 2706/10 od 15.4.2010.godine, kojim je odbacio kao nedozvoljenu žalbu pomenutog branioca, smatrajući da je podneta od neovlašćenog lica, Apelacioni sud je povredio pravo odbrane okrivljenih u smislu člana 368. stav 2. ZKP-a jer je odbacivanjem iste onemogućio da se o izjavljenoj žalbi meritorno odlučuje, a što je moglo biti od uticaja na zakonito i pravilno donošenje odluke, pa je iz navedenih razloga ukidanje istog bilo nužno.

                    

 

                        U ponovnom postupku, Apelacioni sud u Novom Sadu će otkloniti navedenu bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku.

 

                        Iz iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je uvaženjem podignutog zahteva za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca, na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o uređenju sudova i primenom člana 425. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku, odlučio kao u izreci ove presude.

 

Zapisničar,                                                                                      Predsednik veća

 

Olgica Kozlov,s.r.                                                                                    sudija,

                                                                                                                Bata Cvetković,s.r.