Kzz 200/10 - bitne povrede odredaba krivičnog postupka

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 200/10
28.12.2010. godina
Beograd

U IME NARODA

 

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Gorana Čavline, Anđelke Stanković, Veska Krstajića i Ljubice Knežević-Tomašev, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Mirjanom Puzović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog Đ.Đ., zbog krivičnog dela prevara iz člana 208. stav 1. Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Srbije Ktz br.551/10 od 22.12.2010. godine, podignutom protiv pravnosnažne presude Apelacionog suda u Beogradu KžI br.3429/10 od 09.07.2010. godine, u sednici veća održanoj u odsustvu uredno obaveštenog Republičkog javnog tužioca Srbije, dana 28. decembra 2010. godine, doneo je

P R E S U D U

UVAŽAVA SE zahtev za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Srbije Ktz.551/10 od 22.12.2010. godine, pa se UKIDA presuda Apelacionog suda u Beogradu KžI br.3429/10 od 09.07.2010. godine i predmet vraća tom sudu na ponovno odlučivanje.

O b r a z l o ž e nj e

                        Drugi opštinski sud u Beogradu presudom II K.br..../07 od 12.11.2009. godine oglasio je krivim okrivljenog Đ.Đ. zbog krivičnog dela prevara iz člana 208. stav 1. Krivičnog zakonika, za koje krivično delo mu je prethodno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od šest meseci, a uzeo kao utvrđenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci na koju je osuđen presudom Drugog opštinskog suda u Beogradu K.br. .../07 od 13.04.2007. godine i osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i deset meseci, u koju kaznu je uračunao vreme provedeno u pritvoru i na izdržavanju kazne po presudi Drugog opštinskog suda u Beogradu K.br. .../07 od 13.04.2007. godine u periodu od 15.01.2007. godine pa nadalje.

                        Istom presudom okrivljeni je oslobođen dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka.

                        Apelacioni sud u Beogradu, presudom KžI br.3429/10 od 09.07.2010. godine odbio je kao neosnovanu žalbu okrivljenog Đ.Đ. i prvostepenu presudu potvrdio.

                        Republički javni tužilac Srbije je podigao zahtev za zaštitu zakonitosti Ktz.br.551/10 od 22.12.2010. godine, zbog povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 2. u vezi člana 385. stav 3. ZKP, s predlogom da Vrhovni kasacioni sud uvaži podneti zahtev i ukine presudu Apelacionog suda u Beogradu KžI br.3429/10 od 09.07.2010. godine i predmet vrati tom sudu na ponovno odlučivanje.

Vrhovni kasacioni sud je održao sednicu veća u smislu člana 422. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku, na kojoj je razmotrio spise predmeta, sa zahtevom Republičkog javnog tužioca Srbije, pa je našao:

Zahtev za zaštitu zakonitosti je osnovan.

Vrhovni kasacioni sud nalazi da se osnovano u zahtevu ukazuje da je Apelacioni sud u Beogradu u postupku odlučivanja po izjavljenim žalbama okrivljenog i njegovog branioca, povredio odredbe krivičnog postupka iz člana 368. stav 2. u vezi člana 385. stav 3. ZKP, a što je bilo od uticaja na zakonito donošenje presude.

Iz spisa predmeta se utvrđuje da je presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K.br. .../07 od 12.11.2009. godine (prevedena u presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu 12K br. .../10) okrivljenom Đ.Đ. uručena dana 08.04.2010. godine, a njegovom braniocu advokatu S.S. dana 18.02.2010. godine, kao i da su protiv iste okrivljeni i njegov branilac izjavili posebne žalbe i to: okrivljeni Đ.Đ. dana 20.04.2010. godine, a njegov branilac advokat S.S. dana 26.02.2010. godine.

Takođe, iz spisa predmeta se utvrđuje da je prvostepeni sud nakon ocene blagovremenosti izjavljenih žalbi i postupanja u okviru svoje nadležnosti, spise predmeta okrivljenog Đ.Đ. dostavio Apelacionom sudu dana 03.08.2010. godine, na odlučivanje po izjavljenim žalbama.

Međutim, Apelacioni sud u Beogradu kao drugostepeni sud doneo je presudu KžI br.3429/10 od 09.07.2010. godine ne uzimajući u obzir žalbu branioca okrivljenog Đ.Đ., već je odlučio samo o žalbi okrivljenog Đ.Đ.

S obzirom na izloženo Vrhovni kasacioni sud nalazi da drugostepeni sud nije u smislu člana 385. stav 3. ZKP o svim žalbama protiv iste presude odlučio jednom odlukom i da je time povredio procesne odredbe u žalbenom postupku, pa je drugostepena presuda doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 2. ZKP, a koja povreda je uticala na zakonitost drugostepene presude, te je ukidanje presude Apelacionog suda u Beogradu KžI br.3429/10 od 09.07.2010. godine, bilo nužno.

U ponovljenom postupku drugostepeni sud će otkloniti učinjene povrede odredaba krivičnog postupka i u smislu člana 385. stav 3. ZKP, odlučiti o svim žalbama nakon čega će biti u mogućnosti da donese zakonitu i pravilnu odluku.

Iz iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je uvažio podignuti zahtev za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Srbije i na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o uređenju sudova i primenom člana 425. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku, odlučio kao u izreci ove presude.

Zapisničar-savetnik                                                        Predsednik veća-sudija

 

Mirjana Puzović, s.r.                                                             Bata Cvetković, s.r.