Kzz 275/2020 prekoračenje optužbe

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 275/2020
17.06.2020. godina
Beograd

 

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenih AA i BB, zbog krivičnog dela nedozvoljeno skladištenje robe u saizvršilaštvu iz člana 176a stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji u vezi člana 33. Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenih AA i BB, advokata Milorada Matića, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Rumi 4K.243/15 od 24.10.2018.godine i Višeg suda u Sremskoj Mitrovici 2KŽ1 50/19 od 25.10.2019.godine, u sednici veća održanoj dana 17.06.2020. godine, većinom glasova, doneo je

P R E S U D U

USVAJA SE kao osnovan zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenih AA i BB, advokata Milorada Matića, pa se UKIDAJU pravnosnažne presude Osnovnog suda u Rumi 4K.243/15 od 24.10.2018.godine i Višeg suda u Sremskoj Mitrovici 2KŽ1 50/19 od 25.10.2019.godine i predmet vraća Osnovnom sudu u Rumi na ponovno odlučivanje.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Rumi 4K.243/15 od 24.10.2018.godine okrivljeni AA i BB su oglašeni krivim zbog izvršenja krivičnog dela nedozvoljeno skladištenje robe u saizvršilaštvu iz člana 176a stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji u vezi člana 33. KZ i izrečene su im uslovne osude kojima su im utvrđene kazne zatvora u trajanju od po 6 (šest) meseci i određeno je da se iste neće izvršiti ukoliko okrivljeni ne učine nova krivična dela u roku proveravanja od 2 (dve) godine od dana pravnosnažnosti presude, a kao sporedne kazne su im izrečene novčane kazne u iznosu od po 80.000,00 (osamdesethiljada) dinara koje su okrivljeni dužni da plate u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, a ukoliko to ne učine sud će novčane kazne zameniti kaznama zatvora tako što će za svakih započetih 1.000,00 dinara novčane kazne odrediti 1 dan zatvora.

Istom presudom od okrivljenog AA je oduzeta roba i to 40 bala osušenog duvana u listu ukupne količine od 2.570 kilograma. Okrivljeni su obavezani da plate sudu na ime paušala iznos od po 3.000,00 dinara svaki u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Presudom Višeg suda u Sremskoj Mitrovici 2KŽ1 50/19 od 25.10.2019.godine odbijene su kao neosnovane žalbe branilaca okrivljenih AA i BB, advokata Ane Matić Alimpijević i advokata Milorada Matića, pa je potvrđena presuda Osnovnog suda u Rumi 4K.243/15 od 24.10.2018.godine.

Protiv navedenih pravnosnažnih presuda zahtev za zaštitu zakonitosti je podneo branilac okrivljenih AA i BB, advokat Milorad Matić, zbog povreda zakona iz člana 438. stav 1. tačka 9), člana 438. stav 2. tačka 1) i člana 439. tačka 1), 2) i 3) ZKP, sa predlogom da Vrhovni kasacioni sud preinači u celini presudu Osnovnog suda u Rumi 4K.243/15 od 24.10.2018.godine tako što će okrivljene osloboditi od optužbe i odrediti da troškovi odbrane padnu na teret budžetskih sredstava, te da u skladu sa odredbom člana 488. stav 2. ZKP obavesti branioca okrivljenih o sednici veća, kao i da u skladu sa odredbom člana 488. stav 3. ZKP, s obzirom na sadržaj zahteva, odredi da se izvršenje pravnosnažne presude Osnovnog suda u Rumi 4K.243/15 od 24.10.2018.godine prekine ili odloži do donošenja odluke po zahtevu.

Vrhovni kasacioni sud je dostavio primerak zahteva za zaštitu zakonitosti Republičkom javnom tužiocu shodno odredbi člana 488. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku, te je u sednici veća koju je održao u smislu člana 490. ZKP, bez obaveštavanja Republičkog javnog tužioca i branioca okrivljenih, smatrajući da njihovo prisustvo nije od značaja za donošenje odluke (član 488. stav 2. ZKP), razmotrio spise predmeta i pravnosnažne presude protiv kojih je zahtev za zaštitu zakonitosti podnet, pa je, nakon ocene navoda iznetih u zahtevu, našao:

Zahtev za zaštitu zakonitosti je osnovan.

Po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda osnovano branilac okrivljenih AA i BB u podnetom zahtevu ukazuje da je donošenjem presude Osnovnog suda u Rumi 4K.243/15 od 24.10.2018.godine na štetu okrivljenih učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 9) ZKP, jer je tom presudom optužba prekoračena, a koju povredu nije otklonio drugostepeni sud donoseći pobijanu drugostepenu odluku u postupku po žalbama na prvostepenu presudu, iako su na ovu bitnu povredu odredaba krivičnog postupka u svojim žalbama ukazivali branioci okrivljenih.

Naime, iz spisa predmeta proizilazi da je okrivljenima AA i BB optužnim predlogom Osnovnog javnog tužioca u Rumi KT.br.152/15 od 08.09.2015.godine, izmenjenim podneskom javnog tužioca KTO.263/16 od 28.02.2017.godine, stavljeno na teret da su „u periodu od početka oktobra 2014.godine do 15.01.2015.godine u ..., ulica ... broj .., u stanju da shvate značaj svog dela i upravljaju svojim postupcima, pri čemu su bili svesni svog dela i hteli njegovo izvršenje, te su bili svesni zabranjenosti svog dela, uskladištili dobra za koja ne poseduju propisanu dokumentaciju o poreklu, na taj način što je okrivljeni AA početkom oktobra 2014.godine smestio radi skladištenja 40 bala osušenog duvana u listu, ukupne količine od 2.570 kg u ekonomskom objektu vlasništvo okrivljenog BB, koji je dozvolio skladištenje navedenih dobara u svom ekonomskom objektu, iako okrivljeni AA i okrivljeni BB ne poseduju dokumentaciju o poreklu navedene robe, te su postupali protivno članu 9. Zakona o duvanu i odredbi člana 2. i člana 10. Zakona o akcizama“, te da su time izvršili po jedno krivično delo nedozvoljeno skladištenje robe iz člana 176a stav 1. Zakona poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Prema odredbi člana 420. stav 1. ZKP presuda se može odnositi samo na lice koje je optuženo (subjektivni identitet presude i optužbe) i samo na delo koje je predmet optužbe sadržane u podnesenoj ili na glavnom pretresu izmenjenoj ili proširenoj optužnici (objektivni identitet presude i optužbe), a odredbom stava 2. istog člana je propisano da sud nije vezan za predloge tužioca u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela. Dakle, iz citiranih zakonskih odredbi proizilazi da zakon ne zahteva identitet u pogledu pravne ocene dela, ali da zahteva da između optužbe i presude postoji identitet i podudarnost u pogledu subjektivne i objektivne istovetnosti dela, tako da eventualne izmene činjeničnog opisa dela u izreci presude moraju ostati u granicama činjeničnog osnova iz optužbe, tačnije u granicama onih činjenica i okolnosti na kojima se optužba zasniva.

Međutim, prvostepeni sud je, donoseći pobijanu prvostepenu presudu, kojom je izmenio činjenični opis krivičnog dela dat u optužnom aktu javnog tužioca, povredio objektivni identitet optužbe, jer se činjenični opis naveden u izreci prvostepene presude u bitnom razlikuje od onog navedenog u optužnom predlogu javnog tužioca. Ovo sa razloga jer je prvostepeni sud, shodno utvrđenom činjeničnom stanju, u činjenični opis krivičnog dela uneo činjenice koje ne sadrži optužni akt i to pre svega činjenicu da navedeni ekonomski objekat - štala vlasništvo okrivljenog BB „nije registrovan za skladištenje“, a sud je dodao i da su okrivljeni „postupili suprotno odredbama člana 5. i člana 7. stav 1. Zakona o klasifikaciji delatnosti, kao i Uredbe o klasifikaciji delatnosti - Sektor H, Oblast 52, Grana 52.1, Grupa 52.10 (skladištenje)“, a kršenje kojih propisa okrivljenima nije stavljeno na teret optužnim aktom javnog tužioca, čime je izmenom činjeničnog opisa iz optužbe narušen identitet optužbe i presude, obzirom da, po oceni ovoga suda, činjenični opis u izreci prvostepene presude nije ostao u granicama činjeničnog osnova iz optužbe, odnosno nije ostao u granicama onih činjenica i okolnosti na kojima se optužba zasniva. 

Postupajući na napred navedeni način prvostepeni sud je, po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda, donošenjem pobijane presude prekoračio optužbu i učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 9) ZKP, a koju povredu nije otklonio drugostepeni sud donoseći pobijanu drugostepenu odluku u postupku po žalbama na prvostepenu presudu, iako su na ovu bitnu povredu odredaba krivičnog postupka u svojim žalbama ukazivali branioci okrivljenih.

Stoga je Vrhovni kasacioni sud, imajući u vidu navedeno, usvojio kao osnovan zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenih AA i BB, advokata Milorada Matića, te na osnovu odredbe člana 492. stav 1. tačka 1) ZKP ukinuo u celini pravnosnažne presude Osnovnog suda u Rumi 4K.243/15 od 24.10.2018.godine i Višeg suda u Sremskoj Mitrovici 2KŽ1 50/19 od 25.10.2019. godine i predmet vratio Osnovnom sudu u Rumi na ponovno odlučivanje, u smislu razloga iznetih u ovoj presudi, te se shodno ovoj odluci nije upuštao u razmatranje ostalih istaknutih povreda u zahtevu branioca okrivljenih.

U ponovnom postupku sud će prilikom odlučivanja imati u vidu razloge ove presude, te će postupiti po istima i otkloniti povredu zakona na koju mu je ukazano, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku.

Sa iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu odredbe člana 492. stav 1. tačka 1) ZKP odlučio kao u izreci ove presude.

Zapisničar-savetnik,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Predsednik veća-sudija,

Snežana Lazin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nevenka Važić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić