Kzz 478/2020 nezakonit dokaz

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 478/2020
17.06.2020. godina
Beograd

 

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA i dr, zbog produženog krivičnog dela teška krađa u saizvršilaštvu iz člana 204. stav 1. tačka 1) u vezi članova 33. i 61. Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA - advokata Stevana Kosanovića, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Zrenjaninu 30K.159/19 od 07.10.2019.godine i Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 1115/19 od 15.01.2020. godine, u sednici veća održanoj dana 17.06.2020.godine, jednoglasno, doneo je

P R E S U D U

ODBIJA SE kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA - advokata Stevana Kosanovića, podnet protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Zrenjaninu 30K.159/19 od 07.10.2019.godine i Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 1115/19 od 15.01.2020. godine, u odnosu na bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1) Zakonika o krivičnom postupku, dok se u ostalom delu zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog ODBACUJE.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Zrenjaninu 30K.159/19 od 07.10.2019.godine, između ostalih, okrivljeni AA je oglašen krivim zbog izvršenja produženog krivičnog dela teška krađa u saizvršilaštvu iz člana 204. stav 1. tačka 1) u vezi članova 33. i 61. KZ i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Istom presudom oštećenom AD „BB Trejd“ Žitište dosuđen je odštetni zahtev, te je okrivljeni AA sa okrivljenima BB i VV solidarno obavezan da oštećenom naknadi štetu u ukupnom iznosu od 12.828,52 dinara u roku od 30 dana po pravnosnažnosti presude, pod pretnjom izvršenja. Okrivljeni je oslobođen plaćanja sudskog paušala i troškova krivičnog postupka za angažovanje branioca po službenoj dužnosti i određeno je da isti padaju na teret budžeta suda.

Presudom Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 1115/19 od 15.01.2020.godine odbijene su kao neosnovane žalbe branilaca okrivljenih AA, BB i VV i žalba okrivljenog AA lično, pa je potvrđena presuda Osnovnog suda u Zrenjaninu 30K.159/19 od 07.10.2019.godine.

Protiv navedenih pravnosnažnih presuda zahtev za zaštitu zakonitosti podneo je branilac okrivljenog AA - advokat Stevan Kosanović, zbog povreda zakona iz člana 3, člana 15. stav 1, člana 16. stav 1, 2, 3, 4. i 5, člana 84. stav 1, člana 419. stav 2, člana 423. tačka 2) i člana 438. stav 2. tačka 1) ZKP, te zbog povreda odredaba člana 34. stav 3. Ustava Republike Srbije i člana 6. stav 2. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, sa predlogom da Vrhovni kasacioni sud usvoji podneti zahtev, te da ukine presude nižestepenih sudova i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje ili da ukine samo presudu Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 1115/19 od 15.01.2020.godine i predmet vrati tom sudu na ponovno odlučivanje o žalbi branioca okrivljenog AA u potpuno izmenjenom veću.

Vrhovni kasacioni sud je dostavio primerak zahteva za zaštitu zakonitosti Republičkom javnom tužiocu shodno odredbi člana 488. stav 1. ZKP, te je u sednici veća koju je održao u smislu člana 490. ZKP, bez obaveštavanja Republičkog javnog tužioca i branioca okrivljenog, smatrajući da njihovo prisustvo nije od značaja za donošenje odluke (član 488. stav 2. ZKP), razmotrio spise predmeta i pravnosnažne presude protiv kojih je zahtev za zaštitu zakonitosti podnet, pa je, po oceni navoda iznetih u zahtevu, našao:

Zahtev za zaštitu zakonitosti je neosnovan u delu koji se odnosi na bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1) ZKP, dok su u ostalom delu ispunjeni uslovi za odbačaj zahteva (član 487. stav 1. tačka 2. i 3. ZKP).

Ukazujući na bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1) ZKP, branilac okrivljenog AA u podnetom zahtevu ističe da je pravnosnažna osuđujuća presuda u delu koji se odnosi na okrivljenog AA isključivo zasnovana na nezakonitom dokazu i to na odbrani saokrivljenog VV datoj pred ovlašćenim službenim licima PU Zrenjanin dana 09.02.2016.godine, a koja je shodno članovima 16. stav 1. i 84. stav 1.ZKP morala biti izdvojena iz spisa predmeta. Po stavu branioca navedena odbrana okrivljenog VV je pribavljena na nezakonit način, jer je iznuđena primenom sile, obzirom da je okrivljeni VV, usled fizičkog zlostavljanja i torture u policiji (dobio šamar od policajca), iz straha dao odbranu koja mu je sugerisana od strane policije i u izvršenje predmetnog krivičnog dela umešao i okrivljenog AA.

Izneti navodi zahteva za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog se, po oceni Vrhovnog kasacionog suda, ne mogu prihvatiti kao osnovani.

Isti navodi istaknuti u žalbi branioca okrivljenog AA - advokata Stevana Kosanovića bili su predmet razmatranja Apelacionog suda u Novom Sadu koji je u drugom stepenu, između ostalog, postupao po žalbi branioca ovog okrivljenog izjavljenoj protiv prvostepene presude Osnovnog suda u Zrenjaninu 30K.159/19 od 07.10.2019. godine. Apelacioni sud u Novom Sadu kao drugostepeni je ove navode ocenio neosnovanim i o tome na strani 3 drugostepene presude Kž1 1115/19 od 15.01.2020.godine izneo jasne razloge koje Vrhovni kasacioni sud prihvata kao pravilne, te u smislu odredbe člana 491. stav 2. ZKP na ove razloge i upućuje.

Zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA u ostalom delu je odbačen.

Naime, branilac okrivljenog u ostalom delu zahteva, kao razlog njegovog podnošenja, navodi povredu odredbe člana 3. ZKP, isticanjem da je sud prekršio pretpostavku nevinosti okrivljenog. Pored toga, branilac okrivljenog ukazuje i na povrede odredaba člana 16. stav 2, 3, 4. i 5. ZKP, isticanjem da je sud zloupotrebom principa slobodnog sudijskog uverenja preterano proizvoljno i pogrešno cenio izvedene dokaze, a posebno odbranu okrivljenog VV datu u policiji koja ide na štetu okrivljenog AA, nepravilno ceneći pri tome dokaze koji idu u korist okrivljenog, kao i da je sud, kako nije na nesumnjiv način dokazano da je okrivljeni AA izvršio predmetno krivično delo koje mu je stavljeno na teret optužnim aktom javnog tužioca, morao da reši u njegovu korist i da ga oslobodi od optužbe, a ne da presudu zasnuje samo na pretpostavkama. Branilac okrivljenog ukazuje i na povredu odredbe člana 419. stav 2. ZKP, isticanjem da sud nije ocenio ni pojedinačno, a ni u vezi sa ostalim izvedenim dokazima, navode iz odbrane okrivljenog VV koji su u korist okrivljenog AA, već ih je namerno potpuno zanemario, čime je povredio i pravo ovog okrivljenog na odbranu. Takođe, branilac okrivljenog kao razloge podnošenja zahteva navodi i povrede odredaba člana 15. stav 1. i člana 423. tačka 2) ZKP.

Pored toga, branilac okrivljenog u obrazloženju zahteva navodi i da nižestepeni sudovi nisu dali razloge na osnovu kojih činjenica su zaključili da odbrana okrivljenog VV koju je dao na glavnom pretresu nije logična i životna, već da je uverljiva odbrana ovog okrivljenog data u policiji i da istu treba prihvatiti, pri čemu je ovaj okrivljeni više puta u toku postupka menjao svoju odbranu, te da su nejasni razlozi nižestepenih sudova vezano za njihov proizvoljan zaključak da je okrivljeni AA kritične noći bio na licu mesta i izvršio krivično delo sa ostalom dvojicom okrivljenih, kao i da drugostepeni sud u obrazloženju svoje presude nije cenio ni jedan bitan žalbeni navod branioca okrivljenog, a koji navodi branioca okrivljenog bi po nalaženju ovoga suda predstavljali bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 2) ZKP.

Imajući u vidu da iz iznetih navoda proizilazi da branilac okrivljenog u ostalom delu zahteva za zaštitu zakonitosti nižestepene presude pobija zbog povreda odredaba člana 3, člana 15. stav 1, člana 16. stav 2, 3, 4. i 5, člana 419. stav 2, člana 423. tačka 2) i člana 438. stav 2. tačka 2) ZKP, a koje povrede odredaba ZKP ne predstavljaju zakonske razloge zbog kojih je u smislu odredbe člana 485. stav 4. ZKP dozvoljeno podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti okrivljenom i njegovom braniocu zbog povrede zakona, to je Vrhovni kasacioni sud u ovom delu zahtev branioca okrivljenog ocenio nedozvoljenim.

Branilac okrivljenog AA u podnetom zahtevu za zaštitu zakonitosti ukazuje i da su ovom okrivljenom u predmetnom krivičnom postupku povređena ljudska prava zagarantovana odredbama člana 34. stav 3. Ustava Republike Srbije i člana 6. stav 2. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Kada se zahtev za zaštitu zakonitosti podnosi iz razloga propisanih odredbom člana 485. stav 1. tačka 3) ZKP, to se, prema odredbi člana 484. ZKP, uz zahtev mora dostaviti i odluka Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava kojom je utvrđena povreda ljudskog prava i slobode okrivljenog ili drugog učesnika u postupku, a koje je zajemčeno Ustavom ili Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i dodatnim protokolima. Imajući u vidu da u konkretnom slučaju podnosilac zahteva za zaštitu zakonitosti uz zahtev nije dostavio odluku Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava, to je Vrhovni kasacioni sud našao da u pogledu ovih povreda zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog nema propisan sadržaj, pa je na osnovu odredbe člana 487. stav 1. tačka 3) ZKP u ovom delu zahtev odbacio.

Sa iznetih razloga, nalazeći da pobijanim presudama nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1) ZKP na koju se neosnovano ukazuje zahtevom za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA - advokata Stevana Kosanovića, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu člana 491. stav 1. ZKP zahtev branioca okrivljenog u odnosu na navedenu povredu odbio kao neosnovan, dok je u ostalom delu zahtev odbacio na osnovu člana 487. stav 1. tačka 2) i 3) ZKP u vezi članova 484. i 485. stav 4. ZKP.

Zapisničar-savetnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Predsednik veća-sudija

Snežana Lazin,s.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nevenka Važić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić