Kzz 837/2015

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 837/2015
13.10.2015. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisničarem, u krivičnom postupku prema maloletnom D.B., zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 1. KZ, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca maloletnog D.B., advokata M.V., podnetom protiv pravnosnažnog rešenja Višeg suda u Čačku Km 33/2014 od 08.04.2015. godine, u sednici veća održanoj dana 13.10.2015. godine, jednoglasno je, doneo

P R E S U D U

ODBIJA SE kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti branioca maloletnog D.B., advokata M.V., podnet protiv pravnosnažnog rešenja Višeg suda u Čačku Km 33/2014 od 08.04.2015. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Pravnosnažnim rešenjem Višeg suda u Čačku Km 33/2014 od 08.04.2015. godine prema maloletnom D.B. izrečena je vaspitna mera pojačan nadzor od strane roditelja koja može da traje najmanje šest meseci a najviše dve godine o čemu će sud naknadno odlučiti.

Protiv navedenog pravnosnažnog rešenja zahtev za zaštitu zakonitosti podneo je branilac maloletnog D.B., advokat M.V., zbog povrede zakona iz člana 485. stav 1. tačka 1. ZKP, sa predlogom da Vrhovni kasacioni sud pobijano rešenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, odnosno da isto preinači tako što će maloletnog osloboditi od optužbe.

Vrhovni kasacioni sud je dostavio primerak zahteva za zaštitu zakonitosti Republičkom javnom tužiocu, shodno odredbi člana 488. stav 1. ZKP i u sednici veća, koju je održao u smislu člana 490. ZKP, bez obaveštavanja Republičkog javnog tužioca i branioca maloletnog, nalazeći da njihovo prisustvo nije od značaja za donošenje odluke (član 488. stav 2. ZKP), razmotrio spise predmeta sa pravnosnažnim rešenjem protiv koga je zahtev za zaštitu zakonitosti podnet i nakon ocene navoda u zahtevu je našao:

Zahtev za zaštitu zakonitosti branioca maloletnog D.B., advokata M.V., je neosnovan.

Branilac maloletnog D.B. u zahtevu za zaštitu zakonitosti navodi da je na štetu maloletnog D.B. povređen zakon, bez konkretizovanja o kojoj povredi zakona iz člana 485. stav 4. ZKP se radi, a iz obrazloženja zahteva i navoda da radnje maloletnog D.B. nisu mogle biti pravno kvalifikovane kao krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 1. KZ isticanjem da iz činjeničnog opisa datog u pravnosnažnom rešenju proizilazi da isto ne sadrži radnju izvršenja predmetnog krivičnog dela koje se ogleda u ugrožavanju sigurnosti oštećene pretnjom da će se napasti na njen život ili telo, posebno ukazivanjem da oštećena nije čula reči koje maloletni D.B. izgovorio, proizilazi da zahtev podnosi zbog povrede zakona iz člana 439. tačka 2. ZKP.

Iznete navode zahteva Vrhovni kasacioni sud ocenjuje neosnovanim.

Naime, navode sadržane u zahtevu za zaštitu zakonitosti branilac maloletnog D.B., neosnovano je isticao i u žalbi izjavljenoj protiv prvostepenog rešenja, a drugostepeni sud je našao da su ti žalbeni navodi neosnovani i na strani 4 pasus drugi i treći obrazloženja drugostepenog rešenja je dao jasne i dovoljne razloge o tome da se u radnjama maloletnog D.B. stiču svi elementi krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 1. KZ, za koje mu je izrečena napred označena vaspitna mera, koje Vrhovni kasacioni sud u svemu prihvata i u smislu odredbe člana 491. stav 2. ZKP na njih upućuje.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 491. st. 1. i 2. ZKP, Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u izreci ove presude.

Zapisničar-savetnik                                                                                                   Predsednik veća, sudija

Jelena Petković-Milojković,s.r.                                                                          Dragiša Đorđević,s.r.