Kzz 877/2015

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 877/2015
13.10.2015. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisničarem, u krivičnom postupku prema maloletnom sada punoletnom A.G., zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje iz člana 137. stav 1. KZ, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca maloletnog A.G., advokata V.J., podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Višeg suda u Novom Sadu Km 25/2013 od 07.07.2014. godine i Kvm 49/2015 od 04.08.2015. godine, u sednici veća održanoj dana 13.10.2015. godine, jednoglasno je, doneo

P R E S U D U

USVAJA SE kao osnovan zahtev za zaštitu zakonitosti branioca maloletnog sada punoletnog A.G., advokata V.J., UKIDAJU SE pravnosnažna rešenja Višeg suda u Novom Sadu Km 25/2013 od 07.07.2014. godine i Kvm 49/2015 od 04.08.2015. godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Novom Sadu Km 25/2013 od 07.07.2014. godine, koje je ispravljeno rešenjem pod označenim brojem dana 11.09.2014. godine na osnovu odredbe člana 79. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i članova 261. st. 1. i 2. tačka 7, 264. i 266. ZKP odlučeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava osim troškova izabrane odbrane po punomoćji za maloletnog A.G., advokata V.J.

Predmetno rešenje ispravljeno je rešenjem toga suda Km 25/2013 od 11.09.2014. godine tako što se u uvodnom delu rešenja izostavlja deo: ''... i sudija porotnika Grujić Mirjane i Umićević Mirka, kao članova veća...'', kao i reč ''jednoglasno'', dok u ostalom delu rešenje ostaje neizmenjeno.

Rešenjem Višeg suda u Novom Sadu Kvm 49/2015 od 04.08.2015. godine, odbijena je kao neosnovana žalba branioca maloletnog sada punoletnog A.G., advokata V.J. izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Novom Sadu Km 25/2013 od 07.07.2014. godine.

Protiv navedenih pravnosnažnih rešenja zahtev za zaštitu zakonitosti izjavio je branilac maloletnog sada punoletnog A.G., advokat V.J., zbog povrede zakona iz člana 485. stav 1. tačka 1. ZKP u vezi člana 485. stav 2. i stav 4. ZKP i to konkretno zbog povrede zakona iz člana 441. stav 4. ZKP, sa predlogom da Vrhovni kasacioni sud pobijana rešenja preinači tako što će odrediti da svi troškovi krivičnog postupka u celosti padaju na teret budžetskih sredstava, odnosno da ista ukine i predmet vrati sudu na ponovno odlučivanje.

Vrhovni kasacioni sud je dostavio primerak zahteva za zaštitu zakonitosti Republičkom javnom tužiocu, shodno odredbi člana 488. stav 1. ZKP i u sednici veća, koju je održao u smislu člana 490. ZKP, bez obaveštavanja Republičkog javnog tužioca i branioca maloletnog sada punoletnog A.G., nalazeći da njihovo prisustvo nije od značaja za donošenje odluke (član 488. stav 2. ZKP), razmotrio spise predmeta sa pravnosnažnim rešenjima protiv kojih je zahtev za zaštitu zakonitosti podnet i nakon ocene navoda u zahtevu je našao:

Osnovano se zahtevom za zaštitu zakonitosti branioca maloletnog sada punoletnog A.G. ukazuje da je navedenim pravnosnažnim rešenjima učinjena povreda zakona iz člana 441. stav 4. ZKP.

Naime, iz spisa predmeta se utvrđuje da je rešenjem Višeg suda u Novom Sadu Km 25/2013 od 17.09.2013. godine prema maloletnom A.G. obustavljen postupak na osnovu odredbe člana 78. stav 2. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Odredbom člana 4. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica propisano je, između ostalog, da se odredbe Zakonika o krivičnom postupku primenjuju ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Odredbom člana 79. stav 1. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica propisano je, između ostalog, da ako je prema maloletniku postupak obustavljen troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Odredbom člana 265. stav 1. ZKP propisano je, između ostalog, da kad se obustavi krivični postupak izreći će se u rešenju da troškovi krivičnog postupka iz člana 261. stav 2. tač. 1. do 6. ovog zakonika, kao i nužni izdaci i nagrada branioca padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Sledstveno sadržini napred citiranih zakonskih odredbi, po oceni Vrhovnog kasacionog suda, nužni izdaci i nagrada branioca maloletnog sada punoletnog A.G., prema kome je postupak obustavljen padaju na teret budžetskih sredstava suda, bez obzira da li se radi o izabranom braniocu ili pak o braniocu koji je maloletniku postavljen po službenoj dužnosti, na šta se osnovano podnetim zahtevom ukazuje.

Stoga je Vrhovni kasacioni sud kao osnovan usvojio zahtev za zaštitu zakonitosti branioca maloletnog sada punoletnog A.G., advokata V.J., pravnosnažna rešenja ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje koji će prilikom donošenja ponovne odluke imati u vidu primedbe iznete u ovoj presudi.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 492. stav 1. tačka 1. ZKP, Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u izreci ove presude.

Zapisničar-savetnik                                                                                             Predsednik veća, sudija

Jelena Petković-Milojković,s.r.                                                                    Dragiša Đorđević,s.r.