Kzz 889/2015

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 889/2015
13.10.2015. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog S.P., zbog krivičnog dela teška krađa iz člana 204. stav 4. u vezi stava 1. tačka 5. KZ, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog S.P., advokata M.S., podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Osnovnog suda u Kuršumliji K 873/2010 od 29.06.2015. godine i Kv 120/2015 od 24.08.2015. godine, u sednici veća održanoj dana 13.10.2015. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBACUJE SE kao nedozvoljen zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog S.P., advokata M.S., podnet protiv pravnosnažnih rešenja Osnovnog suda u Kuršumliji K 873/2010 od 29.06.2015. godine i Kv 120/2015 od 24.08.2015. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Osnovnog suda u Kuršumliji K 873/2010 od 29.06.2015. godine branilac okrivljenog S.P., advokat M.S. kažnjena je novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 dinara koju je dužna da plati u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja na žiro račun Osnovnog suda u Kuršumliji, kao i da nadoknadi troškove nastale zbog izostanka na glavnom pretresu dana 29.06.2015. godine u visini od 5.500,00 dinara koji iznos će uplatiti na račun suda, a po pravnosnažnosti rešenja.

Rešenjem Osnovnog suda u Kuršumliji Kv 120/2015 od 24.08.2015. godine, delimično je uvažena žalba branioca okrivljenog S.P., advokata M.S., tako što je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Kuršumliji K 873/2010 od 29.06.2015. godine, u pogledu visine novčane kazne, tako što je ovaj branilac kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 dinara, dok je pobijano rešenje kojim je branilac obavezana da naknadi troškove nastale zbog izostanka na glavnom pretresu dana 29.06.2015. godine u visini od 5.500,00 dinara ''potvrđeno''.

Protiv navedenih pravnosnažnih rešenja zahtev za zaštitu zakonitosti podnela je branilac okrivljenog S.P., advokat M.S., zbog povrede zakona iz člana 485. stav 1. tačka 1. i stav 2. ZKP u vezi člana 382. stav 3. i člana 467. stav 2. ZKP, sa predlogom da ''Vrhovni kasacioni sud ukine drugostepenu, odnosno prvostepenu presudu i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak''.

Vrhovni kasacioni sud je održao sednicu veća u smislu odredbe člana 486. stav 1. i člana 487. stav 1. ZKP, na kojoj je razmotrio spise predmeta, sa zahtevom za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog S.P., advokata M.S., pa je našao:

Zahtev je nedozvoljen.

Odredbom člana 483. stav 1. ZKP propisano je da zahtev za zaštitu zakonitosti mogu podneti Republički javni tužilac, okrivljeni i njegov branilac, dok je stavom 3. ovog člana propisano da zahtev za zaštitu zakonitosti okrivljeni može podneti isključivo preko branioca.

Odredbom člana 71. stav 5. ZKP propisano je da branilac ima pravo da u korist okrivljenog preduzima sve radnje koje može preduzeti okrivljeni.

Sledstveno citiranim zakonskim odredbama, po oceni Vrhovnog kasacionog suda, branilac nije ovlašćen da zahtev za zaštitu zakonitosti protiv pravnosnažne odluke javnog tužioca ili suda ili zbog povrede odredaba postupka koji je prethodio njenom donošenju podnosi u svoju korist, već je ovlašćen da to učini isključivo u korist okrivljenog, što konkretno nije slučaj, zbog čega je Vrhovni kasacioni sud zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog S.P., advokata M.S., ocenio nedozvoljenim.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 487. stav 1. tačka 2. ZKP, Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u izreci ovog rešenja.

Zapisničar-savetnik                                                                                                     Predsednik veća, sudija

Jelena Petković-Milojković,s.r.                                                                            Dragiša Đorđević,s.r.