Rž1 u 143/2019 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.6.2. ponašanje podnosioca predstavke

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up 143/2019
16.12.2019. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz ..., ul. ... broj .., čiji je punomoćnik Vlastimir Janković, advokat iz ..., ul. ... broj .., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 239/2019 od 28.10.2019. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, doneo je dana 16.12.2019. godine

R E Š E NJ E

I ŽALBA SE delimično USVAJA i PREINAČUJE rešenje Upravnog suda R4 u 239/2019 od 28.10.2019. godine, tako što se utvrđuje da je predlagaču AA iz ... povređeno pravo na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodi pred Upravnim sudom u predmetu 1U 9172/17 i obavezuje Republika Srbija da predlagaču na ime troškova postupka po prigovoru isplati iznos od 6.000,00 dinara, koji će biti isplaćen iz budžetskih sredstava Republike Srbije opredeljenih za rad sudova, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za isplatu.

II ŽALBA SE ODBIJA u preostalom delu koji se odnosi:

-na zahtev predlagača da se odredi rok u kome će se doneti presuda u predmetu Upravnog suda 1U 9172/17 i u tom delu se rešenje Upravnog suda R4 u 239/2019 od 28.10.2019. godine potvrđuje i

-na zahtev da se naloži ukidanje rešenja o prekidu postupka Upravnog suda 1U 9172/17 od 17.10.2019. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Predlagač je 07.11.2019. godine podneo Vrhovnom kasacionom sudu, preko Upravnog suda, žalbu protiv rešenja Upravnog suda R4 u 239/2019 od 28.10.2019. godine, kojim je odbijen njegov prigovor podnet radi ubrzavanja postupka u predmetu Upravnog suda 1U 9172/17, kao neosnovan. Istim rešenjem odbijen je zahtev predlagača za naknadu troškova postupka.

Protiv navedenog rešenja predlagač je izjavio žalbu zbog svih zakonom propisanih razloga. Predložio je da Vrhovni kasacioni sud preinači ožalbeno rešenje i naloži „ukidanje rešenja o prekidu postupka, kao (i) donošenje zakonite i meritorne odluke po podnetoj tužbi“.

Postupajući po žalbi predlagača, u smislu odredaba čl. 16, 18. i 20. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Službeni glasnik RS“ broj 40/15) i člana 30. stav 2. Zakona o vanparničnom postupku („Službeni glasnik SRS“ br. 25/82 i 48/88 i „Službeni glasnik RS“ br. 46/95... 106/15), Vrhovni kasacioni sud je ispitao pobijano rešenje, primenom člana 386. u vezi člana 402. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 72/11 i 55/14) i našao da je žalba osnovana.

O žalbi je odlučivao sudija određen Godišnjim rasporedom poslova u sudu u smislu odredbe člana 16. stav 4. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Službeni glasnik RS“ broj 40/15), kojom odredbom je predviđeno da predsednik neposredno višeg suda može godišnjim rasporedom poslova da odredi jednog sudiju ili više sudija da pored njega vode postupak i odlučuju po žalbama.

Odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/06), propisano je da svako ima pravo da mu nezavisan, nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i optužbama protiv njega.

Odredbom člana 18. stav 3. Ustava Republike Srbije, propisano je da se odredbe o ljudskim i manjinskim pravima tumače u korist unapređenja vrednosti demokratskog društva, saglasno važećim međunarodnim standardima ljudskih i manjinskih prava, kao i praksi međunarodnih institucija koje nadziru njihovo sprovođenje.

Odredbom člana 4. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, propisano je da pri odlučivanju o pravnim sredstvima kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku uvažavaju se sve okolnosti predmeta suđenja, pre svega složenost činjeničnih i pravnih pitanja, celokupno trajanje postupka i postupanje suda, javnog tužilaštva ili drugog državnog organa, priroda ili vrsta predmeta suđenja ili istrage, značaj predmeta suđenja ili istrage po stranku, ponašanje stranke tokom postupka, posebno poštovanje procesnih prava i obaveza, zatim poštovanje redosleda rešavanja predmeta i zakonski rokovi za zakazivanje ročišta i glavnog pretresa i izradu odluke.

Ožalbenim rešenjem je odbijen prigovor predlagača podnet radi ubrzavanja postupka u predmetu Upravnog suda 1U 9172/17, sa obrazloženjem da činjenična i pravna složenost predmeta može da opravda dužinu postupka od dana podnošenja tužbe 14.06.2017. godine do dana podnošenja prigovora 11.09.2019. godine, budući da je postupak eksproprijacije po svojoj prirodi složen, kao i zbog toga što je zainteresovano lice BB preminula, pa je postupak odlukom Upravnog suda od 17.10.2019. godine prekinut. Takođe se navodi da nepostupanje suda od dostavljanja odgovora na tužbu sa spisima predmeta 05.09.2017. godine do 07.10.2019. godine, kada je tražena dostava izvoda iz matične knjige umrlih za zainteresovano lice, ne može predstavljati povredu prava na suđenje u razumnom roku, jer, i prema stavu Evropskog suda za ljudska prava, kašnjenje u toku određene faze postupka može biti dopustivo pod uslovom da ukupno trajanje postupka nije prekoračeno (stav 36. presude Evropskog suda za ljudska prava od 08.12.1983. godine u predmetu Preto i dr. protiv Italije, broj predstavke 7984/77).

Vrhovni kasacioni sud nalazi da je Upravni sud pogrešno zaključio da u konkretnom slučaju nije povređeno pravo predlagača na suđenje u razumnom roku. Upravni sud se u ovom predmetu nije mogao pozvati na stav Evropskog suda za ljudska prava iz presude Preto i dr. protiv Italije, jer kašnjenje u toku određene faze postupka može biti dopustivo samo pod uslovom da ukupno trajanje postupka nije prekoračeno, a postupak za oglašavanje ništavim pravnosnažnog rešenja Odeljenja za komunalno- stambene, imovinsko-pravne i građevinske poslove opštine Savski venac br. ..- 17/2000-III-03 od 04.05.2000. godine u ovom slučaju je započet još 2014. godine i ukupno traje više od pet godina. Dužina postupka u predmetu Upravnog suda 1U 9172/17 ne može se pravdati složenošću predmeta postupka, niti doprinosom predlagača koji je podnescima dva puta dopunjavao tužbu, zbog toga što nakon izvršenih dopuna u julu i avgustu 2017. godine sud u periodu od dve godine, sve do podnošenja prigovora radi ubrzavanja postupka, nije preduzeo bilo koju radnju u postupku.

Polazeći od izloženog, Vrhovni kasacioni sud je rešavajući o žalbi predlagača, nakon sprovedenog ispitnog postupka, saglasno članu 18. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, preinačio prvostepeno rešenje, tako š to je utvrdio da je predlagaču povređeno pravo na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodi pred Upravnim sudom u predmetu 1U 9172/17, pa je, na osnovu odredaba člana 153. stav 1, člana 154. i člana 163. stav 4. Zakona o parničnom postupku, predlagaču dosudio troškove postupka na ime sastava prigovora prema Tarifnom broju 13. Tarife o nagradama i naknadama za rad advokata, odlučivši kao u stavu prvom izreke.

Vrhovni kasacioni sud je u preostalom delu odbio žalbu predlagača. Naime, rešenjem Upravnog suda 1U 9172/17 od 17.10.2019. godine postupak po tužbi predlagača je prekinut i nastaviće se kada naslednici zainteresovanog lica pok. BB sami preuzmu postupak ili kada ih sud na predlog protivne strane (tužioca odnosno predlagača) pozove da to učine. U situaciji kada predlagač, kao tužilac u upravnom sporu, može predložiti Upravnom sudu da nastavi postupak označavajući naslednike zainteresovanog lica, sada pok. BB, trajanje upravnog spora nakon donošenja rešenja o njegovom prekidu ne može se smatrati propustom suda već propustom predlagača. S obzirom na to da je postupak u predmetu Upravnog suda 1U 9172/17 pravnosnažno prekinut 17.10.2019. godine, Vrhovni kasacioni sud ne može odrediti rok u kome je sudija dužan da okonča prekinuti postupak, niti je, saglasno odredbama člana 11. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, ovlašćen da naloži ukidanje rešenja o prekidu postupka. Povodom navoda žalbe da su sada pok. BB i njeni naslednici izgubili pravo učešća u bilo kom postupku koji se tiče statusa nepokretnosti o kojoj se vodi upravni spor, Vrhovni kasacioni sud primećuje da je BB imala status zainteresovanog lica u upravnom postupku koji je prethodio upravnom sporu u predmetu Upravnog suda 1U 9172/17, što znači da se u konkretnom slučaju radi o dvostranačkoj stvari koja takav karakter zadržava i u upravnom sporu, a što za pravnu posledicu ima prekid postupka u upravnom sporu ukoliko jedna od stranaka u toku njegovog trajanja umre. Stoga je, na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, žalba predlagača delimično odbijena, kao u stavu drugom izreke.

Sudija

Katarina Manojlović Andrić, s.r.

Pouka o pravnom leku.

Protiv ovog rešenja žalba nije dozvoljena

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić