Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 13034 rezultata)
 1. R4 g 14/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 14/2020 / Datum: 28.08.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Božidar Vujičić, u predmetu predlagača AA iz …, koga zastupa punomoćnik Slobodan B. Dragutinović, advokat iz …, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača za ubrzavanje postupka u predm ...

 2. R4 r 9/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 9/2020 / Datum: 28.08.2020.

    Vrhovni kasacioni sud i to, sudija Branislav Bosiljković, određen Godišnjim rasporedom poslova u sudu u smislu člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, u predmetu predlagača AA iz..., Ul...., čiji je punomoćnik Anita Nuhović, ...

 3. Rž1 u 90/2020 1.6.6.7; Pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 90/2020 / Datum: 27.08.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz...,..., čiji je punomoćnik Jugoslav M. Raičević, advokat iz...,..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 U 199/20 ...

 4. R 153/2020 3.21; delegacija nadležnosti

  Građanska materija / Upisnici: R / Br. predmeta: 153/2020 / Datum: 27.08.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Slađane Nakić Momirović, predsednika veća, Dobrile Strajina i Marine Milanović, članova veća, u izvršnom predmetu izvršnog poverioca A.D.,,Elektromreža Srbije“ Beograd, protiv izvršnog dužnika AA iz. ...

 5. Rž1 r 20/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 20/2020 / Datum: 27.08.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Marina Milanović, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Rade Mitrović, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u N ...

 6. Rž1 r 25/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 25/2020 / Datum: 27.08.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Marina Milanović, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Rade Mitrović, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u Niš ...

 7. Rž1 g 10/2020 1.6.6.7; Pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 10/2020 / Datum: 27.08.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Marina Milanović, u predmetu predlagača AA iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u Kragujevcu R4 g 10/20 od 05.06.2020. godine, dana 27 ...

 8. Rev 4365/2018 3.1.2.8.3; naknada materijalne štete; 3.1.2.8.3.6; zbog telesne povrede i oštećenja zdravlja

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 4365/2018 / Datum: 27.08.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Slađane Nakić Momirović, predsednika veća, Dobrile Strajina i Marine Milanović, članova veća, u pravnoj stvari tužilaca maloletnog AA, čiji je zakonski zastupnik BB i BB iz..., čiji je puno ...

 9. Rev 3569/2020 3.1.4.9; vršenje roditeljskog prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3569/2020 / Datum: 27.08.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Slađane Nakić Momirović, predsednika veća, Dobrile Strajina i Marine Milanović, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Veljko Mihajlović, advokat iz..., protiv tuženog ...

 10. Rž1 g 14/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 14/2020 / Datum: 27.08.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Marina Milanović, u predmetu predlagača AA iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u Beogradu R4 g 25/20 od 25.05.2020. godine, dana 27 ...

Pages