Uzp 407/2021 4.1.2.7.1

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Uzp 407/2021
21.01.2022. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Dobrile Strajina, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz ..., ..., ... ..., koga zastupa Iva Marković, advokat iz ..., ... .../..., za preispitivanje sudske odluke - presude Upravnog suda 17 U 3805/20 od 05.11.2021. godine, sa protivnom strankom Ministarstvom finansija Republike Srbije, Upravom za javni dug, u predmetu neisplaćene devizne štednje, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 21.01.2022. godine, doneo je

P R E S U D U

Zahtev se ODBIJA.

ODBIJA SE zahtev podnosioca zahteva za naknadu troškova.

O b r a z l o ž e nj e

Pobijanom presudom, stavom prvim dispozitiva, odbijena je tužba podnosioca zahteva podneta protiv rešenja Ministarstva finansija Republike Srbije, Uprave za javni dug, broj ...-.../...-... od 23.12.2019. godine, kojim je odbijena prijava potraživanja podnosioca prijave AA iz mesta ..., ... br. ..., ..., zavedena pod brojem ...-.../...-... . Stavom drugim dispozitiva pobijane presude odbijen je zahtev tužioca za naknadu troškova upravnog spora.

Podnosilac zahteva je Vrhovnom kasacionom sudu podneo zahtev za preispitivanje pobijane presude u kome navodi da Upravni sud tužiocu nije dostavio odgovor tuženog na tužbu, niti da je održao usmenu raspravu. Smatra da je rešavanjem predmeta na osnovu spisa i bez održavanja usmene rasprave, Upravni sud tužioca sprečio da u neposrednoj, kontradiktornoj i usmenoj raspravi i razmeni stavova i mišljenja, kako sa sudom, tako i sa protivnom strankom, doprinese brzom, efikasnom, zakonitom i ekonomičnom rešenju spora, odnosno da zaštiti svoja prava i interese zasnovane na zakonu, Ustavu i utvrđene konačnom presudom Evropskog suda za ljudska prava. Navodi da su konačnom „pilot“ presudom Evropskog suda za ljudska prava broj 60642/08 od 16.07.2014. godine, obavezane Republika Srbija i Republika Slovenija da štedišama isplate štednju koja je na dan 31.12.1991. godine bila položena kod njihovih „domicilnih“ banaka. Poziva se i na presudu ESLJP kojom je tuženoj Republici Srbiji naloženo da štednju koja je prenesena, a nije iskorišćena ili isplaćena, ili deo te štednje koji nije iskorišćen i isplaćen, sada isplati vlasnicima – zakonskim naslednicima. Pored toga, navodi da je „očigledno direktna i nedvosmislena suprotnost između naloga datih u presudi ESLJP i odredaba Zakona koji je donesen u svrhu izvršenja te presude, što je nepravilno i nedopušteno“. Po mišljenju podnosioca, apsolutno je irelevantan navod Upravnog suda da je dana 14.04.1999. godine štednja prebačena, odnosno registrovana kod Komercijalne banke d.d. Tuzla i pogrešan stav koji zauzima Upravni sud da je ta štednja činom prenosa prestala biti obaveza tužene jer je prebačena na drugu banku, odnosno konvertovana u drugi oblik prava, te da je time postala unutrašnji dug Federacije Bosne i Hercegovine. Navodi da se sud u obrazloženju presude poziva samo delimično na neke od propisa kojima su u FBiH bila regulisana prava po osnovu „stare devizne štednje“. Ističe da je Upravni sud, namerno ili iz neobaveštenosti, „izgubio“ iz vida da je štednja svih banaka i filijala kao pravnih subjekata koji su poslovali na teritoriji FBiH, po „sili“ zakona, prebačena na jedinstveni račun građana koji su imali državljanstvo BiH i prebivalište na teritoriji FBiH, na dan stupanja na snagu prvobitnog zakona kojim je regulisano pravo na učešće u privatizaciji. Ukazuje da je kasnijim propisima iz obaveze unutrašnjeg duga i isplate u potpunosti isključena štednja tzv. „stranih“ banaka koje su imale glavno sedište na teritoriji Srbije (ili Slovenije). Predlaže da Vrhovni kasacioni sud zahtev uvaži, pobijanu presudu ukine ili preinači i poništi rešenje tuženog, usvoji prijavu potraživanja i obaveže tuženu da tužiocu isplati traženi iznos štednje. Traži i naknadu troškova postupka. Takođe, predlaže da Vrhovni kasacioni sud prekine postupak u ovom predmetu, naredi zastoj svih postupaka koji se pred Upravnim sudom i Vrhovnim kasacionim sudom vode u predmetima sa istim činjeničnim i pravnim osnovom i da kao ovlašćeni predlagač podnese predlog za ocenu ustavnosti odredaba člana 1. st. 1. i 4. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritoriji bivših republika SFRJ („Sl. glasnik RS“, br.108/16, 113/17 i 52/19).

Protivna stranka u odgovoru na zahtev predlaže da sud isti odbije.

Postupajući po podnetom zahtevu i ispitujući pobijanu presudu u granicama zahteva, u smislu člana 54. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik RS'' 111/09), Vrhovni kasacioni sud je našao da je zahtev neosnovan.

Prema razlozima obrazloženja pobijane presude, pravilno je, po oceni Upravnog suda, odlučio tuženi organ kada je odbio prijavu potraživanja tužioca po osnovu devizne štednje, jer nisu ispunjeni uslovi za priznavanje tog prava. Po nalaženju Upravnog suda, pravilno je tumačenje tuženog organa da je devizna štednja u smislu odredbe člana 1. stav 4. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, u skladu sa propisima FBiH, preneta na drugo pravno lice – banku sa sedištem u FBiH, odnosno privatizacijski račun građana, čime je konvertovana u druga prava koja se mogu realizovati u skladu sa Zakonom o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije. Kako prema potvrdi broj ...-...-...-.../... od 01.04.2019. godine, u Agenciji za privatizaciju u FBiH na jedinstvenom računu građana ... AA, postoji neutrošen iznos od 13.002,96 KM iz osnova stare devizne štednje, dostavljen iz Komercijalne banke d.d. Tuzla, registrovan 14.04.1999. godine, to pravilno nalazi tuženi organ da tužilac po osnovu devizne štednje nije više u odnosu sa bankom kod koje je svojevremeno polagao deviznu štednju, čije je sedište u Republici Srbiji, jer je ista preneta na drugu banku sa sedištem u FBiH, čime je prestao zakonski osnov za priznavanje prava po osnovu neisplaćene devizne štednje građana u skladu sa Zakonom o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i u njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. U svakom slučaju, i da tužilac nije iskoristio staru deviznu štednju za namene propisane Zakonom o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije, evidentirana devizna štednja postala je unutrašnji dug FBiH u skladu sa odredbom člana 5a navedenog zakona. Stoga, po nalaženju Upravnog suda, Republika Srbija ne može biti odgovorna za regulisanje obaveza po osnovu neisplaćene devizne štednje podnosiocu zahteva, ni u slučaju da je transfer novčanih sredstava izvršen na jedinstveni račun podnosioca kod Agencije za privatizaciju FBiH, bez njegove saglasnosti, automatskom primenom neustavnih odredaba Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije koji je donela FBiH, jer je prenos deviznih sredstava na jedinstveni račun izvršen sa računa Komercijalne banke d.d. Tuzla sa sedištem na teritoriji FBiH, a ne sa računa filijale Investbanke a.d. Beograd čije sedište je u Republici Srbiji.

Ocenjujući zakonitost pobijane presude Vrhovni kasacioni sud nalazi da je ista doneta bez povreda pravila postupka i uz pravilnu primenu propisa.

Prema stanju u spisima i obrazloženju pobijane presude, tužilac je na osnovu poziva za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje od 23.02.2017. godine, podneo prijavu potraživanja, koja je evidentirana pod brojem ...-.../...-... od 16.11.2017. godine, a na osnovu devizne štednje položene kod Investbanke a.d. Beograd - Poslovna jedinica Tuzla, Ekspozitura ..., broj partije ...-...-...-... . Tužilac je uz prijavu podneo original štedne knjižice Investbanke a.d. Beograd - Poslovna jedinica Tuzla, Ekspozitura ... pod brojem ... . Pored toga, tužilac je dostavio: potvrdu Finansijsko-informatičke agencije Sarajevo iz koje se vidi da nije ostvario pravo u BiH po osnovu stare devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane FBiH; izjavu, datu pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da predmetnu staru deviznu štednju nije preneo na drugo lice; kao i potvrdu Agencije za privatizaciju u FBiH br. ...-...-...-.../... od 01.04.2019. godine, izdatu na osnovu uvida u bazu podataka Jedinstvenih računa građana (JRG), kojom se potvrđuje da na JRG ... AA postoji neutrošeni iznos od 13.002,96 KM iz osnova stare devizne štednje dostavljen iz Komercijalne banke d.d. Tuzla registrovan dana 14.04.1999. godine, uz napomenu da Agencija za privatizaciju nije nadležna za povrat stare devizne štednje i da ne raspolaže podacima o verifikovanim iznosima iz osnova stare devizne štednje.

Odredbom člana 1. stav 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritoriji bivših republika SFRJ („Sl. glasnik RS“, br.108/16, 113/17 i 52/19), propisano je da se ovim zakonom uređuju uslovi, način i postupak regulisanja obaveza po osnovu neisplaćene devizne štednje građana koju su do 27. aprila 1992. godine položili: 1) državljani bivših republika SFRJ, osim Republike Srbije, kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritoriji bivših republika SFRJ; 2) državljani Republike Srbije kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ. Stavom 4. istog člana propisano je da se odredbe ovog zakona ne odnose na deviznu štednju iz stava 1. ovog člana, koja je u potpunosti isplaćena u skladu sa propisima bivših republika SFRJ, na čijoj teritoriji je položena, ili koju su bivše republike SFRJ svojim propisima prenele na druga pravna lica, odnosno konvertovale u druga prava.

Odredbom člana 9. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja („Sl. list SFRJ“, br.43/82 i 72/82, „Sl. list SRJ“ br.46/96 i „Sl. glasnik RS“, br.46/06), propisano je da se pravo strane države primenjuje prema svom smislu i pojmovima koje sadrži.

Prema odredbi člana 2. Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije („Sl. novine FBiH“, broj 27/97), koji je u FBiH stupio na snagu 28. novembra 1997. godine, potraživanja građana, koja se izmiruju u skladu sa ovim zakonom, smatraju se potraživanja po osnovu stare devizne štednje, po osnovu kompenzacije za denacionalizovanu imovinu koja se ne može vratiti u vlasništvo i posed, potraživanja po osnovu neisplaćenih plaća pripadnika Armije RBiH, Hrvatskog vijeća odbrane, Policije i opća potraživanja utvrđena Zakonom o privatizaciji preduzeća. Odredbom člana 3. stav 1. istog zakona propisano je da lice koje ima deviznu štednju u bankama ili poslovnim jedinicama sa sjedištima na teritoriji Federacije iznad 100 KM, a bio je državljanin bivše Socijalističke Republike BiH i na dan 31. marta 1991. godine i imao prebivalište na teritoriji koja sada pripada Federaciji, stiče potraživanja prema Federaciji sa stanjem na dan 31. marta 1992. godine. Odredbom člana 5. istog zakona propisano je da se potraživanje građana po svim osnovima iz člana 2. ovog zakona, iskazuju na jedinstvenom računu građana (u daljem tekstu: Jedinstveni račun) u organizacionoj jedinici Agencije za privatizaciju FBiH, prema mjestu prebivališta građana. Prema odredbi člana 11. istog zakona, otvaranje Jedinstvenih računa vrši se po službenoj dužnosti na osnovu matičnog broja građanina – nositelja potraživanja iz ovog zakona, a otvaranje Jedinstvenog računa po osnovu stare devizne štednje vrši se na zahtev štediše i predstavlja sertifikat građanina. Saglasno članu 15. istog zakona, građani su potraživanja sa Jedinstvenog računa mogli koristiti za kupovinu: stanova na kojima postoji stanarsko pravo, dionica preduzeća, imovine preduzeća, poslovnih prostora u vlasništvu općina i druge imovine koja se bude prodavala u procesu privatizacije, a u skladu sa članom 16. potraživanja na Jedinstvenom računu su bila prenosiva, što je uključivalo i mogućnost njihove prodaje na sekundarnom tržištu za dio njihove nominalne vrednosti. Potraživanja sa Jedinstvenog računa mogla su se koristiti u postupku privatizacije, u roku od dve godine od njihovog upisa na Jedinstveni račun, a istekom tog roka su se gasila (član 18).

Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije je do 2004. godine pretrpeo više izmena i dopuna („Sl. novine FBiH“, br. 8/99, 45/00, 54/00, 32/01, 27/02, 57/03 i 44/04). Izmenama ovog zakona, period iz člana 18. u kome su se potraživanja sa Jedinstvenog računa mogla koristiti za kupovinu dionica preduzeća, imovine preduzeća i druge imovine u procesu privatizacije, produžen je do 30. juna 2006. godine, a period za kupovinu stanova do 30. juna 2007. godine. Osim toga, zakon je 2004. godine dopunjen članom 5a kojim je propisano da izuzetno od člana 5. ovog zakona, potraživanje po osnovu stare devizne štednje postaje unutrašnji dug FBiH koji se izmiruje u skladu sa posebnim zakonom, osim ako lice koje ima potraživanje po osnovu stare devizne štednje ne da izjavu da se ta potraživanja koriste za namjene iz člana 18. ovog zakona. Izjava iz stava 1. ovog člana je neopoziva i podnosi se Federalnom ministarstvu finansija u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Polazeći od citiranih propisa, a kako prema potvrdi broj ...-...-...-.../... od 01.04.2019. godine, u Agenciji za privatizaciju FBiH na jedinstvenom računu građana JRG ... AA, postoji neutrošen iznos od 13.002,96 KM iz osnova stare devizne štednje, dostavljen od Komercijalne banke d.d. Tuzla, registrovan 14.04.1999. godine, koji je prvobitno bio položen kod Investbanke a.d. Beograd – Poslovna jedinica Tuzla – Ekspozitura ..., pravno je utemeljeno stanovište Upravnog suda da je osporeno rešenje tuženog pravilno i zakonito. Ovo stoga što tužilac, ovde podnosilac zahteva, po osnovu devizne štednje nije više u odnosu sa bankom kod koje je svojevremeno položio deviznu štednju - Investbankom a.d. Beograd čije je sedište u Republici Srbiji, već je stupio u odnos sa FBiH. Naime, predmetna devizna štednja je preneta na drugu banku sa sedištem u FBiH - Komercijalnu banku d.d. Tuzla, a zatim konvertovana u drugi oblik prava na osnovu zakona FBiH.

Imajući u vidu izloženo, i po oceni Vrhovnog kasacionog suda, ne radi se o staroj deviznoj štednji za koju bi bila odgovorna Republika Srbija prema presudi Velikog veća Evropskog suda za ljudska prava od 16.07.2014. godine, donetoj po predstavci 60642/08, u predmetu Ališić, Sadžak i Šahdanović, protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, odnosno prema Zakonu o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koji je donet u izvršenju te presude. Odredbe ovog zakona ne odnose se na deviznu štednju koju su bivše republike SFRJ svojim propisima prenele na drugo pravno lice, odnosno konvertovale u druga prava (član 1. stav 4.).

Republika Srbija ne može biti odgovorna za regulisanje obaveza po osnovu neisplaćene devizne štednje podnosiocu zahteva ni u slučaju da je transfer predmetnog deviznog iznosa na jedinstveni račun podnosioca kod Agencije za privatizaciju FBiH izvršen bez njegove saglasnosti, automatskom primenom neustavnih odredaba Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije koji je donela FBiH, jer je prenos deviznih sredstava na jedinstveni račun izvršen sa računa Komercijalne banke d.d. Tuzla, sa sedištem na teritoriji FBiH, a ne sa računa filijale Investbanke a.d. Beograd sa sedištem na teritoriji Republike Srbije. Eventualne neustavne situacije uzrokovane primenom zakona FBiH i povredu prava na mirno uživanje imovine pravnih subjekata koja iz toga proističe, mora otkloniti država koja je takvo stanje prouzrokovala, a ne Republika Srbija.

Po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda, oznaka ''evidentirana stara devizna štednja'', na štednoj knjižici dostavljenoj uz prijavu potraživanja, ne predstavlja jedini dokaz da je devizna štednja podnosioca zahteva kod Investbanke a.d. Beograd prenesena na drugo pravno lice – banku u FBiH ili isplaćena, već je dokaz za to i Jedinstveni račun građana (JRG) podnosioca zahteva kod Agencije za privatizaciju FBiH, na kome se nalaze predmetna devizna sredstva, a koja su na tom računu mogla biti evidentirana samo na osnovu podataka banke ili poslovne jedinice banke sa sedištem na teritoriji FBiH kod koje su se u tom momentu nalazila.

Naime, način evidencije lica koja imaju deviznu štednju u bankama ili poslovnim jedinicama banaka sa sedištem na teritoriji FBiH u iznosu većem od 100 DEM, a bila su državljani RBiH na dan 31.03.1991. godine i imala prebivalište na teritoriji FBiH na dan 28.11.1997. godine, regulisan je Uputstvom o evidenciji i realizaciji potraživanja građana sa jedinstvenog računa („Sl. novine FBiH“, br. 1/98) donetim na osnovu člana 20. Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije. Prema odredbi člana 12. stav 1. navedenog uputstva, evidencija lica iz člana 3. Zakona, koja imaju deviznu štednju u bankama ili poslovnim jedinicama banaka sa sedištem na teritoriji Federacije BiH u iznosu većem od 100 DEM, a bila su državljani RBiH na dan 31.03.1991. godine i imala prebivalište na teritoriji Federacije BiH na dan 28.11.1997. godine, utvrđuje se na osnovu podataka banaka koje su dužne pripremiti početni bilans stanja u skladu sa zakonom, a prema stavu 2. istog člana, banka iz stava 1. ovog člana dužna je dostaviti Zavodu podatke o deviznoj štednji građana iz stava 1. ovog člana, a sa stanjem na dan 31.03.1992. godine, preračunatim u DEM i umanjenim za isplate izvršene do 31.12.1997. godine na elektronskom mediju, najkasnije do 28.04.1998. godine.

Iz citiranih odredaba Uputstva proizlazi da je transfer predmetnog deviznog iznosa na jedinstveni račun podnosioca AA kod Agencije za privatizaciju FBiH mogao biti izvršen samo na osnovu podataka banke ili poslovne jedinice banke sa sedištem na teritoriji FBiH kod koje je imao deviznu štednju, a što je u konkretnom slučaju Komercijalna banka d.d. Tuzla. Takav transfer nije ni mogao biti izvršen na osnovu podataka banke ili poslovne jedinice banke sa sedištem van teritorije FBiH, dakle ni od strane Investbanke a.d. Beograd. Prenosom deviznih sredstava, podnosioca zahteva, na račun Komercijalne banke d.d. Tuzla sa sedištem u FBiH, bez obzira na koji način je FBiH taj transfer izvršila, a zatim na Jedinstveni račun podnosioca zahteva kod Agencije za privatizaciju FBiH na osnovu Zakona i Uputstva koje je FBiH donela, sporni devizni iznos je prestao da bude dug Investbanke a.d. Beograd, a posledično je prestala i obaveza Republike Srbije da taj dug reguliše u skladu sa svojim zakonom. Iz st. 146. i 147. presude Ališić i dr. proizlazi da Srbija treba da preduzme sve potrebne mere kako bi omogućila da svim licima bude isplaćena njihova stara devizna štednja pod istim uslovima pod kojima je ona isplaćena državljanima Srbije koji su takvu štednju imali u domaćim filijalama banaka sa sedištem u Srbiji, što znači da Republika Srbija ima obaveze prema deviznim štedišama čija devizna sredstva nisu prebačena iz starih deviznih depozita na druga lica ili su konvertovana u druga prava. Na taj način isključene su štediše čija su devizna sredstva prebačena na privatizacione račune, kao što je slučaj sa podnosiocem zahteva.

Vrhovni kasacioni sud ističe i da je podnosilac zahteva imao mogućnost da u periodu propisanom čanom 18. Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije FBiH, svoja potraživanja po osnovu stare devizne štednje sa Jedinstvenog računa iskoristi za namene navedene u članu 15. tog zakona.

U konkretnom slučaju, bez značaja za odlučivanje je ukazivanje podnosioca zahteva da se Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu stare devizne štednje („Sl. glasnik BiH“, broj 28/06), isključuje odgovornost BiH i FBiH za štedne uloge u Investbanci a.d. Beograd i njenim filijalama na teritoriji BiH, te da je podnosilac dostavio potvrdu nadležnog organa da ima deviznu štednju položenu u filijali Investbanke u Tuzli. Ovo stoga što u momentu podnošenja prijave i donošenja pobijane presude, zbog izvršenog prenosa stare devizne štednje podnosioca na račun Komercijalne banke d.d. Tuzla, a zatim na Jedinstveni račun, dužničko-poverilački odnos između podnosioca zahteva kao štediše i Investbanke a.d. Beograd više nije postojao. Time je isključena obaveza Republike Srbije da podnosiocu isplati staru deviznu štednju.

Po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda, neosnovani su navodi zahteva da je pobijana presuda doneta pogrešnom primenom materijalnog prava, kao i ostali navodi koji su već isticani u tužbi i koji su bili predmet pravilne ocene od strane Upravnog suda.

Razmatrajući navode zahteva koji se odnose na povrede pravila postupka pred Upravnim sudom, Vrhovni kasacioni sud ukazuje da odredbama Zakona o upravnim sporovima nije ustanovljena obaveza suda da tužiocu dostavi odgovor tuženog na tužbu, kako pogrešno smatra podnosilac zahteva. Načelo zaštite procesne ravnopravnosti stranaka u upravno-sudskom postupku obezbeđuje se, pored ostalog, dostavljanjem tužbe na odgovor tuženoj strani, pri čemu je odgovor na tužbu tuženog, saglasno odredbi člana 30. stav 1. Zakona o upravnim sporovima, pravo ali ne i obaveza tuženog. Jednakopravnost stranaka u upravnom sporu obezbeđuje se, dakle, na taj način što se povodom predmeta upravnog spora omogućuje tužiocu da podnese tužbu, a tuženom da odgovori na navode tužbe i izjasni se o tužbenom zahtevu.

Upravni sud je pobijanu presudu doneo bez održavanja javne rasprave i u skladu sa odredbama člana 33. st. 2. i 3. Zakona o upravnim sporovima naveo razloge koji opravdavaju rešavanje upravnog spora bez rasprave. Ovo stoga što je tužbom pobijani akt trebalo oceniti samo u pogledu spornih pravnih pitanja, pa predmet spora očigledno nije iziskivao neposredno saslušanje stranaka i posebno utvrđivanje činjeničnog stanja, niti dodatno pojašnjenje stavova i mišljenja o pravilnoj primeni materijalnog prava, koje su parnične stranke detaljno argumentovale u tužbi i osporenom aktu.

Vrhovni kasacioni sud je cenio i „predlog – inicijativu“ podnosioca zahteva za pokretanje postupka ocene ustavnosti pred Ustavnim sudom odredaba člana 1. st 1. i 4. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana, položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Sama činjenica da je podnosilac zahteva postavio pitanje ustavnosti odredaba navedenog zakona ne iziskuje obavezu ovog suda da zastane sa postupkom po vanrednom pravnom leku i da kao ovlašćeni predlagač pokrene postupak pred Ustavnim sudom. Time podnosilac zahteva nije sprečen da pred Ustavnim sudom inicira postupak normativne kontrole ustavnosti zakona u skladu sa odredbama Zakona o ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07, 99/11, 18/13 – Odluka US, 40/15 i 103/15). Vrhovni kasacioni sud primećuje da je zakon čiju ustavnost podnosilac zahteva osporava donesen još 2016. godine, te da je bilo dovoljno vremena da se podnosilac lično obrati Ustavnom sudu.

S obzirom na sve izloženo, Vrhovni kasacioni sud je, na osnovu odredbe člana 55. stav 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučio kao u stavu prvom dispozitiva ove presude.

Kako je zahtev za preispitivanje sudske odluke odbijen, Vrhovni kasacioni sud je, na osnovu odredbe člana 74. Zakona o upravnim sporovima shodnom primenom odredbe

 

člana 165. stav 1. u vezi člana 153. Zakona o parničnom postupku (''Službeni glasnik RS'' br. 72/11... 87/18) odlučio kao u drugom stavu dispozitiva presude.

PRESUĐENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

Zapisničar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Predsednik veća – sudija,

Ljiljana Petrović, s.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Katarina Manojlović Andrić, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić