Uzp 83/12 - presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke; odbacivanje zahteva za preispitivanje sudske odluke

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Uzp 83/12
26.03.2012. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu M.M. iz B, podnetom preko punomoćnika L.P, advokata iz B, za preispitivanje sudske odluke – presude Upravnog suda 16 U 11232/11 od 15.12.2011. godine, u  predmetu građevinskom, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 26.03.2012. godine, doneo je

R E Š E NJ E

 

 

            Zahtev se ODBACUJE.

O b r a z l o ž e nj e

 

Podnosilac zahteva predlaže da sud ukine presudu Upravnog suda 16 U 11232/11 od 15.12.2011. godine, kojom je odbijena tužba M.M. podneta protiv zaključka Vlade Republike Srbije - Administrativne komisije 14 broj 351-3189/2011 od 21.07.2011. godine. Navedenim zaključkom odbačena je, kao nedopuštena žalba M.M. izjavljena protiv rešenja Republičkog urbanističkog inspektora Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja broj 350-01-00967/1/2010-12 od 14.02.2011. godine, kojim je naloženo Opštinskoj upravi Opštine Topola da poništi rešenje o lokacijskoj dozvoli pod brojem 351-115/09-02 od 20.09.2010. godine, u roku od 15 dana od dana prijema tog rešenja.

U postupku prethodnog ispitivanja podnetog zahteva Vrhovni kasacioni sud je našao da je zahtev nedozvoljen.

Odredbom člana 49. stav 1. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik RS'' broj 111/09) je propisano da protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda stranka i nadležni javni tužilac mogu da podnesu Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za preispitivanje sudske odluke. Stavom  2. člana 49. Zakona o upravnim sporovima je propisano da zahtev može da se podnese kada je to zakonom predviđeno, u slučajevima kada je sud odlučivao u punoj jurisdikciji i u stvarima u kojima je u upravnom postupku bila isključena žalba, a stavom 3. istog člana zakona je propisano da zahtev može da se podnese zbog povrede zakona, drugog propisa ili opšteg akta ili povrede pravila postupka koja je mogla biti od uticaja na rešenje stvari.

Iz pobijane presude, navoda zahteva i spisa predmeta Upravnog suda 16 U 11232/11 proizlazi da je osporenim zaključkom odbačena, kao nedopuštena, žalba M.M. izjavljena protiv rešenja Republičkog urbanističkog inspektora Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja broj 350-01-00967/1/2010-12 od 14.02.2011. godine, jer je to rešenje doneto u vršenju inspekcijskog nadzora, saglasno članu 174. stav 1. tačka 2. Zakona o planiranju i izgradnji, i nema karakter prvostepenog rešavajućeg akta protiv koga se može izjaviti žalba. Pobijanom presudom je ocenjena zakonitost navedenog zaključka, kome je prethodilo rešenje Republičkog urbanističkog inspektora Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja doneto u postupku službenog nadzora, a pre čijeg donošenja je vođen upravni postupak u kome je prvostepenim rešenjem Odeljenja za komunalne delatnosti, građevinsko-urbanističke i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Opštine Topola od 20.09.2010. godine odlučeno o lokacijskoj dozvoli za rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju stambenog objekta na kp. broj 1703 KO Topola (varoš). Imajući u vidu da protiv prvostepenog rešenja nije bila isključena žalba, Vrhovni kasacioni sud nalazi da nije dozvoljen zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda, kada je taj sud ocenjivao zakonitost zaključka kojim je rešeno po žalbi protiv rešenja donetog u vršenju službenog nadzora. Sa iznetih razloga, nisu ispunjeni uslovi propisani citiranim stavom 2. člana 49. Zakona o upravnim sporovima za podnošenje ovog vanrednog pravnog sredstva, jer zahtev za preispitivanje nije predviđen posebnim zakonom, Upravni sud nije odlučivao u punoj jurisdikciji i u upravnom postupku nije bila isključena žalba. Odredbom člana 53. stav 1. Zakona o upravnim sporovima je propisano da će nedozvoljen ili neblagovremen zahtev ili zahtev koji je podnelo neovlašćeno lice Vrhovni kasacioni sud odbaciti rešenjem.

Nalazeći da je prema navedenim odredbama Zakona o upravnim sporovima podneti zahtev nedozvoljen, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu odredbe člana 53. stav 1. ovog Zakona odlučio kao u dispozitivu.

REŠENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

dana 26.03.2012. godine, Uzp  83/12

 

Zapisničar,                                                               Predsednik veća - sudija,

Gordana Bogdanović,s.r.                                          Snežana Živković,s.r.