Uzz 55/10 - vanredna pravna sredstva, zahtev za zaštitu zakonitosti

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Uzz 55/10
17.12.2010. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Vesne Popović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca PTZ broj 24/10 od 10.02.2009. godine, protiv pravnosnažnog rešenja Veća za prekršaje u Zaječaru II VP broj … od 21.12.2009. godine i rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije, Policijska uprava Zaječar II Up.br. … od 26.05.2009. godine, u predmetu prekršaja iz člana 228. stav 1. tačka 3. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 17.12.2010. godine, doneo je

R E Š E NJ E

 

            Zahtev SE ODBACUJE.

O b r a z l o ž e nj e

 

Dana 11.02.2010. godine Republički javni tužilac je podneo na osnovu člana 264. stav 1. i 2. Zakona o prekršajima (''Službeni glasnik RS'' broj 101/05... 111/09) Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za zaštitu zakonitosti protiv rešenja Veća za prekršaje u Zaječaru II VP broj … od 21.12.2009. godine i rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije, Policijska uprava Zaječar II Up.br. … od 26.05.2009. godine, zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka u smislu člana 234. stav 2. u vezi člana 228. i člana 126. stav 3. Zakona o prekršajima. U zahtevu se navodi da prekršajni organi, iako obavezni, nisu primenili odredbu člana 126. stav 3. u vezi člana 228. Zakona o prekršajima, čime su povredili pravo na odbranu, a što je od uticaja na zakonitost i pravilnost donošenja odluke. Predlaže da Vrhovni kasacioni sud zahtev uvaži i ukine prvostepeno i drugostepeno prekršajno rešenje i predmet vrati prvostepenom organu na ponovno odlučivanje.

U postupku prethodnog ispitivanja podnetog zahteva Vrhovni kasacioni sud je našao da je zahtev nedozvoljen.

Odredbom člana 264. stav 1. Zakona o prekršajima (''Službeni glasnik RS'' broj 101/05... 111/09), koji je u primeni od 01.01.2010. godine, je propisano da se zahtev za zaštitu zakonitosti može podići protiv pravnosnažne presude, ako je povređen zakon ili drugi propis o prekršaju. Stavom 2. istog člana zakona je propisano da zahtev za zaštitu zakonitosti podiže republički javni tužilac u roku od tri meseca od dana dostavljanja presude, dok je odredbom člana 265. stav 1. navedenog zakona propisano da o zahtevu za zaštitu zakonitosti odlučuje Vrhovni kasacioni sud.

Kako je u konkretnom slučaju zahtev za zaštitu zakonitosti podnet u vreme važenja Zakona o prekršajima  (''Službeni glasnik RS'' broj 101/05... 111/09) protiv rešenja Veća za prekršaje u Zaječaru, koje je uručeno okrivljenom 05.01.2010. godine, prema stanju u spisima predmeta, a ne protiv pravnosnažne presude, to je Vrhovni kasacioni sud postupajući na osnovu člana 30. Zakona o uređenju sudova (''Sl. glasnik RS'' br. 116/08 i 104/09) i navedenih propisa našao da je zahtev nedozvoljen.

REŠENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

Dana 17.12.2010. godine, Uzz  55/10

 

Zapisničar,                                                             Predsednik veća - sudija,

Rajka Milijaš,s.r.                                                   Snežana Živković,s.r.