VI Konferencija predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope

Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije, bio je domaćin VI Konferencije predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope, koja je održana od 20. do 22. juna 2016. godine u Beogradu.

Konferencija je organizovana u saradnji sa organizacijom CEELI Institut sa sedištem u Pragu uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Kancelarije Saveta Evrope.

Otvarajući konferenciju, predsednik Vrhovnog kasacionog suda je istakao, da sudija treba da bude najsigurnija brana od ekspanzije i svemoći izvršne vlasti, istinski čuvar i zaštitnik nepromenljivih društvenih vrednosti. „Sudovi i sudije mogu i treba da budu nosioci stalnog i nepromenljivog elementa državne vlasti, koji garantuje nužni kontinuitet, neophodan za pravilan i nesmetan razvoj svake države“, rekao je. Predsednik Milojević je podsetio, da su zakonitost i jednakost građana pred sudom principi koji se moraju poštovati, i da je pravična i nepristrasna primena zakona temelj neometanog funkcionisanja pravne države.

Uvodnim rečima obratili su se i Nikola Selaković, ministar pravde; NJ.E. ambasador Peter Burkhard, šef Misije OEBS-a u Srbiji; Džon Voker (John Walker), sudija Apelacionog suda u SAD; Kristofer Leman (Christopher Lehmann), izvršni direktor CEELI Instituta i Mihail Lobov, šef Odseka za politiku ljudskih prava i saradnju Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope. 

Učesnici konferencije bili su predsednici i sudije vrhovnih sudova Azerbejdžana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova [1], Letonije, Litvanije, Mađarske, Makedonije, Poljske, Ruske Federacije, Ukrajine, Hrvatske, Crne Gore i Češke Republike.

Gosti konferencije bili su sudije Vrhovnog narodnog suda Kine, članovi CEELI instituta: sudije Apelacionog suda SAD Džon Voker (John Walker) i Kliford Volas (Clifford Wallace), izvršni direktor CEELI Instituta Kristofer Leman (Christopher Lehmann), šef Odseka za politiku ljudskih prava i saradnju Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope Mihail Lobov (Mikhail Lobov) i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava iz Republike Srbije, profesor Dragoljub Popović.

Tokom tri dana konferncije, predstavnici najviših sudskih instanci diskutovali su o „Doprinosu vrhovnih sudova kvalitetu pravde“; „Rešavanju starih predmeta, sprečavanju njihovog nastanka i upravljanju predmetima“; „Alternativnom rešavanju sporova kao načinu za smanjenje broja predmeta“; „Doprinosu Vrhovnog suda i predsednicima vrhovnih sudova reformama sudskog sistema“; „Harmonizaciji sudske prakse“; „Saradnji najviših sudova sa Evropskim sudom za ljudska prava“; „Izgradnji poverenja javnosti u pravosuđe, saradnji sa javnošću i upoznavanji javnosti sa radom sudova“; „Kontinuiranoj obuci sudija i sudijskih pomoćnika“.

Konferencija predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope, je potvrdila angažovanost i spremnost vrhovnih sudova država učesnica ka unapređenju pravosudnih sistema.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije Dragomir Milojević, potpisao je „Izjavu o načelima nezavisnosti sudstva“, čime je i Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije pristupio „Brijunskoj deklaraciji“.

Prva konferencija predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope uključujući i balkanske države, održana je 2011. godine u Pragu, a potom su domaćini konferencije bili vrhovni sudovi Albanije, Crne Gore, Gruzije i Hrvatske.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[1] „Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.“