Dva saopštenja sa Opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda

Dva saopštenja sa Opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda od 23.01.2014. godine.

S A O P Š T E NJ E
OPŠTE SEDNICE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA 
 

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda obaveštava građane da se odredbe Zakona o uređenju sudova koje omogućavaju strankama u sudskom postupku da neposredno višem sudu podnesu zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku primenjuju od 21. 05. 2014. godine, tako da se od navedenog datuma mogu obraćati sudovima za zaštitu navedenog prava, a pre toga Ustavnom sudu.

Vrhovni kasacioni sud  Predsedavajući Opšte sednice predsednik suda

U Beogradu, 23.01.2014. godine

Dragomir Milojević


S A O P Š T E NJ E
OPŠTE SEDNICE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj dana 23. 01. 2014. godine jednoglasno je dala mišljenje Visokom savetu sudstva da sudija Vrhovnog kasacionog suda Novica Peković, koji vrši funkciju predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, ispunjava sve uslove da bude biran za predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu.

Vrhovni kasacioni sud 
Predsedavajući Opšte sednice
predsednik suda

U Beogradu, 23.01.2014. godine

Dragomir Milojević