Javni konkurs za popunjavanje slobodnog izvršilačkog radnog mesta u Sudu - za javne nabavke

VRHOVNI KASACIONI  SUD,  na  osnovu  čl. 45. stav 1, 54, 55, 61. stav 1 i 64. stav 1 i 2  Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09),  čl. 15. stav 2, 17. stav 3,  20. stav 1 i 2  i  21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 i 109/09) i člana 5. Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih  radnih mesta u  sudovima („Službeni glasnik RS“, br. 43/10), oglašava

JAVNI   KONKURS

za popunjavanje slobodnog  izvršilačkog radnog  mesta

I Organ u kome se radno mesto popunjava  i mesto rada:

Vrhovni  kasacioni sud,  Beograd,  Nemanjina  broj  9.

II Radno mesto koje se popunjava, opis poslova i uslovi za rad:

RADNO  MESTO  ZA  JAVNE  NABAVKE,  zvanje  referent  – 1 izvršilac                                                                  

OPIS  POSLOVA  RADNOG  MESTA:

Vodi upisnik za javne nabavke; učestvuje u izradi godišnjeg plana javnih nabavki i prati njegovu realizaciju; izrađuje pozive za učesnike javne nabavke i pismeno kontaktira sa dobavljačima i vršiocima usluga; kontroliše ispravnost računa i dokumentacije; prima profakture za naručene nabavke, ažurira i kompletira prateću dokumentaciju za dostavljene račune i prosleđuje ih na realizaciju; prima pismena, evidentira predmete javne nabavke po vrstama i vodi evidenciju troškova po vrstama; ulaže dokumentaciju u predmet javne nabavke po vrstama postupka; vrši ekspediciju svih akata i prati rokove dostavljenih akata; odlaže akte u predmete javnih nabavki po vrstama javnih nabavki; stara se o overi konkursne dokumentacije; stara se o objavljivanju javnih poziva, odluka i obaveštenja u ''Službenom glasniku RS'', ''Portalu javnih nabavki'' i u dnevnom listu; vrši prijem i evidentiranje ponuda za sve vrste  postupaka; izrađuje tabele, uporedne preglede i tehničke specifikacije u konkursnoj dokumentaciji; stara se o potpisivanju zapisnika i o dostavljanju članovima komisije zapisnika, konkursne dokumentacije i drugih akata; vrši arhiviranje predmeta javnih nabavki;  sastavlja periodične izveštaje o javnim nabavkama i dostavlja ih Upravi za javne nabavke; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe.

USLOVI ZA RAD:

Opšti  uslovi za zaposlenje prema  članu  45. stav 1 Zakona o državnim  službenicima:

Punoletstvo, državljanstvo Republike Srbije, propisana stručna sprema, da učesniku konkursa  ranije  nije  prestajao  radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od  najmanje šest meseci.

Uslovi  za  rad prema  Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih  mesta  u   Vrhovnom   kasacionom   sudu:

Srednja stručna sprema ekonomskog smera u četvorogodišnjem trajanju, položen državni stručni ispit,   dve  godine  radnog  iskustva u struci  i  poznavanje  rada  na  računaru. 

III  Trajanje rada i probni  rad:

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.  Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos na neodređeno vreme u državnom organu podležu  probnom  radu  koji  traje  šest  meseci. 

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Vrhovni kasacioni sud, 11000 Beograd, Nemanjina br. 9, sa naznakom: „za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja:

Biljana Marinović, samostalni savetnik za kadrovske poslove u Vrhovnom kasacionom  sudu,   telefon:  011/363-5553.

VI  Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijave je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja  u  „Službenom  glasniku  Republike  Srbije“.

VII  Prijava na konkurs treba  da  sadrži:

Ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja,  adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju,  podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, podatke o stručnom usavršavanju  i  podatke o posebnim  oblastima znanja.

VIII  Dokazi koji se prilažu uz prijavu:          

Originali  ili  overene  fotokopije sledećih dokumenata:

Izvoda iz matične knjige rođenih; uverenja o državljanstvu; diplome ili uverenja kojim se dokazuje stručna sprema; uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; radne knjižice; dokaza o radnom  iskustvu  u struci (npr: potvrda i rešenja iz radnog odnosa); sertifikata ili drugog dokaza o poznavanju rada na računaru; uverenja izdatog od strane suda  da  protiv kandidata  nije pokretnuta istraga, niti podignuta optužnica, odnosno da se ne vodi krivični postupak, (ne starije od 6 meseci) i uverenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike  Srbije da  kandidat nije osuđivan ( ne starije od  6 meseci).          

IX  Provera osposobljenosti,  znanja i veština:

Uvidom  u  dokaze  priložene uz  prijavu,  kao  i  u  usmenom razgovoru  sa  kandidatima  među  kojima se  sprovodi  izborni postupak,  proveravaće  se:  znanje kandidata, stručna osposobljenost, opšta kultura, radno iskustvo na istovrsnim poslovima i poznavanje  propisa u oblasti organizacije i rada suda, a  ceniće  se  i  pribavljeno mišljenje  prethodnog  poslodavca  u  odnosu  prema  poslu  i  kvalitetu  rada.  Vrednovaće se veštine kandidata i to: veština komunikacije, logičkog i analitičkog  rezovnovanja,  elokvencija,  organizatorske  sposobnosti  i  kreativnost. O datumu  i  vremenu  provere  osposobljenosti,  znanja  i  veština  biće obavešteni kandidati  među  kojima  će  se  sprovesti  izborni   postupak,  odnosno  kandidati  koji  isunjavaju  uslove  za  zaposlenje  na  radnom  mestu,  čije  su  prijave  blagovremene,  jasne i potpune -  uz  koje su priloženi  svi  potrebni  dokazi.  Sa  kandidatima  koji  ne  poseduju  ili  ne  dostave  dokaz o  poznavanju   rada  na   računaru  obaviće  se  provera  znanja   kroz  praktičan  rad.

X  Napomene:

Prijave uz  koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu,  kao i  nepotpune, neblagovremene, nerazumljive i  nedopuštene  prijave  biće  odbačene. Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto  u  organu  u  kome  radi  ili  rešenje da je neraspoređen.  Kandidati  bez  položenog državnog stručnog ispita  primaju  se  na rad  pod  uslovom  da taj ispit  polože  do okončanja  probnog  rada.

Ovaj oglas objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnom listu „Politika“  i   na  web  stranici  Vrhovnog  kasacionog suda: www.vk.sud.rs.