Kzz 1256/2019 2.4.1.22.1.1.1. okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 1256/2019
11.12.2019. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Dragana Aćimovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA, adv. Miroslava Todorovića, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Kruševcu K 31/18 od 05.06.2019. godine i Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1 559/19 od 10.09.2019. godine, u sednici veća održanoj dana 11.12.2019. godine, jednoglasno, doneo je

P R E S U D U

ODBIJA SE, kao neosnovan, zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA, adv. Miroslava Todorovića, podnet protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Kruševcu K 31/18 od 05.06.2019. godine i Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1 559/19 od 10.09.2019. godine, u odnosu na povredu zakona iz člana 438. stav 1. tačka 1) ZKP, dok se u ostalom delu zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog ODBACUJE kao nedozvoljen.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Višeg suda u Kruševcu K 31/18 od 05.06.2019. godine, okrivljeni AA oglašen je krivim zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dve godine i dva meseca koju će izdržati po pravnosnažnosti presude.

Prema okrivljenom izrečena je i mera bezbednosti oduzimanja predmeta bliže navedeno u izreci ove presude.

Okrivljeni je obavezan na plaćanje troškova krivičnog postupka bliže navedeno u izreci presude.

Presudom Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1 559/19 od 10.09.2019. godine, odbijena je kao neosnovana žalba branioca okrivljenog AA, adv. Miroslava Todorovića, a presuda Višeg suda u Kruševcu K 31/18 od 05.06.2019. godine, potvrđena.

Protiv navedenih pravnosnažnih presuda, branilac okrivljenog AA, adv. Miroslav Todorović, podneo je zahtev za zaštitu zakonitosti zbog povrede zakona iz člana 485. stav 1. tačka 1) ZKP, sa predlogom da Vrhovni kasacioni sud usvoji zahtev, pobijane presude preinači i okrivljenog oslobodi od optužbe ili pak iste ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Vrhovni kasacioni sud je dostavio primerak zahteva za zaštitu zakonitosti Republičkom javnom tužiocu, shodno odredbi člana 488. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku i u sednici veća, koju je održao bez obaveštenja Republičkog javnog tužioca i branioca okrivljenog, nalazeći da njihovo prisustvo nije od značaja za donošenje odluke, (član 488. stav 2. ZKP), razmotrio spise predmeta, sa pravnosnažnim odlukama protiv kojih je zahtev za zaštitu zakonitosti podnet, pa je nakon ocene navoda u zahtevu našao:

Zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA, adv. Miroslava Todorovića, u odnosu na povredu zakona iz člana 438. stav 1. tačka 1) ZKP je neosnovan, dok je u ostalom delu zahtev za zaštitu zakonitosti nedozvoljen.

Branilac okrivljenog, AA, adv. Miroslav Todorović, pravnosnažne presude pobija zbog povrede krivičnog zakona iz člana 439. tačka 1), 2) i 3) ZKP, a u obrazloženju ističe da oružje i municija pronađeno kod okrivljenog dana 05.04.2018. godine ne može biti predmet novog optuženja, jer se radi o predmetima koji su bili dostupni inspektorima prilikom pretresanja domaćinstva okrivljenog obavljenog dana 19.01. i 24.03.2017. godine, nakon čega je presudom na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela SPK 3/18 oglašen krivim za isto krivično delo i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, iz čega proizilazi da se zahtevom ukazuje na povredu zakona iz člana 438. stav 1. tačka 1) ZKP, a Vrhovni kasacioni sud ovakve navode ocenjuje neosnovanim.

Iz spisa predmeta proizilazi da je okrivljeni AA pravnosnažnom presudom Osnovnog suda u Kruševcu K 31/18 od 05.06.2019. godine, protiv koje je zahtev za zaštitu zakonitosti podnet, oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi stava 1. KZ i to za radnje učinjene dana 05.04.2018. godine. Pre donošenja navedene presude, presudom Višeg suda u Kruševcu o priznanju krivičnog dela SPK 3/18 od 13.02.2018. godine, okrivljeni AA oglašen je krivim zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi stava 1. i stav 2. KZ, za radnje izvršene dana 19.01.2017. godine.

Odredbom člana 4. stav 1. ZKP je propisano da niko ne može biti gonjen za krivično delo za koje je odlukom suda pravnosnažno oslobođen, ili je osuđen, ili za koje optužba pravnosnažno odbijena, ili je postupak pravnosnažno obustavljen.

Odredbom člana 4. stav 1. protokola 7 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, je propisano da se nikome ne sme suditi niti se može ponovo kazniti u krivičnom postupku u nadležnosti iste države za delo zbog koga je već bio pravnosnažno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom i krivičnim postupkom.

Odredbom člana 34. stav 4. Ustava Republike Srbije propisano je da niko ne može da bude gonjen i kažnjen za krivično delo za koje je pravnosnažnom presudom oslobođen ili osuđen ili za koju je optužba pravnosnažno odbijena ili je postupak pravnosnažno obustavljen, te da istim zabranama podleže vođenje postupka i za neko drugo kažnjivo delo.

Polazeći od navedenog, po oceni Vrhovnog kasacionog suda, iz činjeničnih opisa krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi stava 1. KZ, u izreci pravnosnažne presude Višeg suda u Kruševcu SPK 3/18 od 13.02.2018. godine i izreci pobijane presude Višeg suda u Kruševcu K 31/18 od 05.06.2019. godine, proizilazi da nisu istovetne radnje izvršenja krivičnog dela, imajući u vidu vreme izvršenja predmetnog krivičnog dela, pri čemu je različit i predmet dela, jer je u pitanju druga vrsta oružja i municije, zbog čega se u konkretnom slučaju ne može raditi o presuđenoj stvari kako se to zahtevom za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog neosnovano ističe.

Iz navedenih razloga, po oceni Vrhovnog kasacionog suda, pravnosnažna presuda Višeg suda u Kruševcu SPK 3/18 od 13.02.2018. godine, nije presuđena stvar u odnosu na pobijane pravnosnažne presude protiv kojih je podnet zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog u smislu odredbi člana 34. stav 4. Ustava Republike Srbije, člana 4. stav 1. ZKP i člana 4. stav 1. Protokola 7 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, pa se neosnovano zahtevom za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog uzkazuje da je donošenjem pobijanih pravnosnažnih presuda učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 1) ZKP.

Branilac okrivljenog AA, adv. Miroslav Todorović, u uvodu zahteva za zaštitu zakonitosti formalno ističe povrede krivičnog zakona iz člana 439. tačka 1), 2) i 3) ZKP, ali ne opredeljuje u čemu se povrede zakona konkretno sastoje, već osporava utvrđeno činjenično stanje i ocenu dokaza od strane prvostepenog i drugostepenog suda, kako, shodno odrebi člana 485. stav 4. ZKP nije predviđena mogućnost podnošenja ovog vanrednog pravnog leka zbog pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, to je Vrhovni kasacioni sud zahtev branioca okrivljenog u ovom delu ocenio kao nedozvoljen.

Sa iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu odredbe člana 491. stav 1. ZKP u delu u kojem je zahtev odbio kao neosnovan, a na osnovu odrebe člana 487. stav 1. tačka 2) u vezi člana 485. stav 4. ZKP, u delu kojim je zahtev odbacio kao nedozvoljen, odlučio kao u izreci presude.

Zapisničar-savetnik                                                                                                                       Predsednik veća-sudija

Mila Ristić,s.r.                                                                                                                                 Nevenka Važić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić