Saopštenje

Tema razgovora je bila organozovanje okruglih stolova u Republici Srbiji radi povećanja korišćenja alternativnih sankcija za prestupnike srednjeg rizika,  na kojima bi učestvovali: poverenici, upravnici zatvora, sudije, tužioci, kao i šira javnost.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević istakao je veliki značaj koji vidi u organizovanju okruglih stolova na ovu temu, jer alternativne sankcije nisu popularizovane u pravosuđu, a da ovaj Projekat može biti dobra podrška sudijama i tužiocima da se opredeljuju za predlaganje i izricanje alternatinih sankcija optuženima srednjeg rizika.  Ukazao je i na problem  nedovoljnog broja poverenika, koji utiče na efikasniju primenu altenativnih sankcija i da ovom problemu treba posvetiti posebnu pažnju.

Takođe je predložio organizovanje konferencija za štampu u gradovima gde će se održavati okrugli stolovi, uz učešće subjekata koji predlažu, izriču i sprovode alternativne sankcije, jer bi se time doprinelo približavanju svesti građana ove vrste sankcija, a time i njihovoj popularizaciji.

Gospodin Rodžer Mekgarva je pozdravio potpuno prepoznavanje značaja i cilja Projekta od strane predsednika Vrhovnog kasacionog suda i upoznao ga sa planom gradova u Republici Srbiji u kojima se planira organozovanje okruglih stolova u periodu od 31.03.2014.godine do 31.05.2014.godine.