Saopštenje povodom presude Vrhovnog kasacionog suda u predmetu protiv okrivljenog Darka Šarića i dr.

Presudom Vrhovnog kasacionog suda (Kzz OK 6/2021) od 22. aprila 2021. godine, usvojen je zahtev za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenog Darka Šarića, advokata Radoslava Baćevića i Danila Šarića, kao osnovan, pa je u odnosu na ovog okrivljenog, a po službenoj dužnosti primenom odredbe člana 489. stav 2. ZKP, i u odnosu na okrivljene Gorana Sokovića, Željka Vujanovića, Marka Pandrca, Nikole Dimitrijevića, Nenada Novakovića, Boška Nedića, Petra Obradovića, Nebojše Sretenovića, Mihajla Đokovića, Rodoljuba Radulovića, Borislava Tunjića, Milana Milovca, Živka Sibinskog, Darka Tošića, Miloša Cajića i svedoke saradnike AA, BB i VV, i ukinuta pravnosnažna presuda Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kž1 Po1 22/19 od 12.06.2020. godine, u osuđujućem delu opisanom u stavu I i III izreke te presude, i predmet u tom delu vraćen Apelacionom sudu u Beogradu na ponovno odlučivanje.

Vrhovni kasacioni sud je našao, da je drugostepenom presudom učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 4) ZKP, jer su u postupku donošenja presude povodom izjavljenih žalbi, učestvovale sudije koje su zbog ranijeg odlučivanja o produženju pritvora u istom predmetu, imale izražen stav o postojanju opravdane sumnje da je okrivljeni Darko Šarić izvršio krivično delo, koja procesna uloga predstavlja osnov za njihovo obavezno izuzeće od odlučivanja u postupku po žalbama na prvostepenu presudu.

Po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda, kod tih sudija formirano je predubeđenje takvog kvaliteta da predstavlja okolnost koja narušava pretpostavku nepristrasnosti sudije, te je u konkretnom slučaju nepristrasnost funkcionalne prirode tih sudija dovedena u pitanje, zbog čega ih je trebalo izuzeti u donošenju drugostepene presude.

Odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenog, Vrhovni kasacioni sud je posebno imao u vidu i relevantne odluke Evropskog suda za ljudska prava.