Savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani 2018“

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održno je od 8. do 10. oktobra 2018. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme Savetovanja bile su: Pravosuđe danas, Zakoni i njihova primena i Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.

Sudije su na Savetovanju predstavile referate u krivičnoj, građanskoj, upravnoj i prekršajnoj sekciji, prisustvovale predavanjima pravnih eksperata, okruglim stolovima o borbi protiv korupcije, o nepristrasnosti sudija, o odnosu sudova i medija, o odnosu redovnog sudstva i Ustavnog suda u krivičnoj materiji i o unapređenju sudskog sistema izvršenja i diskutovale o spornim pitanjima, a sve u cilju postizanja veće efikasnosti i ažurnosti sudova.

Nakon pozdravnih reči i otvaranja Savetovanja, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević, obratio se uvodnim izlaganjem.

 „Dužina trajanja postupka u sudovima u Srbiji, u toku 2012. godine iznosila je 534 dana, a u 2017. godini 299 dana“, istakao je predsednik Vrhovnog kasacionog suda i dodao da je efikasnost poboljšana, jer sa gotovo istim brojem sudija u odnosu na 2012. godinu, u 2017. godini i prvoj polovini 2018. godini je prepolovljen broj nerešenih predmeta.

Govoreći o raspravi o nacrtu ustavnih amandmana koji se odnose na sudstvo, predsednik Milojević je podsetio da su Vrhovni kasacioni sud i Visoki savet sudstva objavili mišljenja i sugestije na amandmane Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije.

Govoreći o ujednačavanju sudske prakse, predsednik Vrhovnog kasacionog suda je istakao da se ne mogu i ne smeju, pozivajući se na nezavisnost sudstva i slobodno sudijsko uverenje u istim činjeničnim i pravnim situacijama donositi različite odluke, posebno u repetitivnim predmetima. 

„I u narednom periodu nas očekuju isti izazovi i iste pretnje vladavini prava - veliki broj nerešenih predmeta i dugo trajanje postupaka jer je nedopustivo da imamo ijedan predmet stariji od 10 godina“, zaključio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

Na svečanom otvaranju Savetovanja govorili su ministarka pravde Nela Kuburović; ambasador Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji; ambasador Velike Britanije Denis Kif; ambasador Turske Tanžu Bilgič; ambasador Andrea Oricio, šef Misije OEBS-a u Srbiji; predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica; predsednik Vrhovnog suda Slovenije Damijan Florjančič; predsednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Milorad Novković; sudija Vrhovnog suda Bosne i  Hercegovine Zoran Božić; sudija Vrhovnog suda Republike Srpske Smiljana Mrša; u ime opštine Vrnjačka Banja obratio se Rodoljub Džamić.

Na Savetovanju sudija 8. oktobra 2018. godine, Vrhovni kasacioni sud dodelio je nagrade i priznanja sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu. Nagrade su dodeljene u dve kategorije prvostepenim sudovima koji beleže najveće povećanje broja rešenih starih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine i prvostepenim sudovima koji beleže najveće povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine. Priznanja su dodeljena za doprinos unuprađenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema, za efikasno upravljanje sudom i za inovacije koje su doprinele poboljšanju rada suda.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda održao je na Savetovanju sudija sastanak sa predsednicima svih sudova opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji.

Godišnjem savetovanju sudija, prisustvovali su predstavnici najviših sudova iz Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Makedonije, predstavnici državnih organa i institucija, dekani i profesori pravnih fakulteta, predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, strukovnih udruženja i eminentni pravni stručnjaci.

Organizaciju Savetovanja su pomogli Višedonatorski poverenički fond (MDTF) kojim kordinira Svetska banka u Srbiji, Misija OEBS-a u Srbiji, Američka agencija za međunarodni razvoj-USAID, Kancelarija Saveta Evrope, projekat Evropske unije „Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ i Nemačka organizacija za tehničku saradnju GIZ.