Uzp 101/2020 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Uzp 101/2020
12.05.2020. godina
Beograd

 

 

 

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz ..., podnetom preko punomoćnika BB iz ..., ... broj ..., koga zastupa Branislav Pajić, advokat iz ..., ... broj ..., za preispitivanje sudske odluke – rešenja Upravnog suda 27 Uv. 396/18 od 18.02.2020. godine, u predmetu novčane naknade za tuđu negu i pomoć, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 12.05.2020. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Zahtev se ODBACUJE.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositeljka zahteva je predložila preispitivanje rešenja Upravnog suda 27 Uv. 396/18 od 18.02.2020. godine, kojim je odbijen njen prigovor izjavljen protiv rešenja Upravnog suda 18 U5375/18 od 09.07.2018. godine, kojim je obustavljen postupak po njenoj tužbi podnetoj protiv rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Direkcije Beograd broj ...-.../.... .../... od 29.01.2018. godine. Rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Direkcije Beograd broj ...-.../... .../... od 29.01.2018. godine, uvažena je žalba tužilje, poništeno rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Filijale ...broj ...- .../ ... od 27.01.2015. godine, koje je doneto u predmetu novčane naknade za tuđu negu i pomoć, i predmet vraćen prvostepenom organu na ponovno odlučivanje.

U postupku prethodnog ispitivanja podnetog zahteva Vrhovni kasacioni sud je našao da je zahtev nedozvoljen.

Odredbom člana 49. stav 1. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik RS'' 111/09), je propisano da protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda stranka i nadležni javni tužilac mogu da podnesu Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za preispitivanje sudske odluke. Stavom 2. istog člana zakona je propisano da zahtev može da se podnese kada je to zakonom predviđeno, u slučajevima kada je sud odlučivao u punoj jurisdikciji i u stvarima u kojima je u upravnom postupku bila isključena žalba, a stavom 3. je propisano da zahtev može da se podnese zbog povrede zakona, drugog propisa ili opšteg akta ili povrede pravila postupka koja je mogla biti od uticaja na rešenje stvari.

U konkretnom slučaju zahtev za preispitivanje je podnet protiv rešenja posebnog veća Upravnog suda kojim je odbijen prigovor protiv rešenja sudije pojedinca Upravnog suda 18 U5375/18 od 09.07.2018. godine, kojim je obustavljen postupak po tužbi. Iz pobijanog rešenja i navoda zahteva proizlazi da je pre podnošenja tužbe u predmetu Upravnog suda 18 U5375/18 vođen upravni postupak u kome je tužilja AA izjavila žalbu protiv prvostepenog rešenja o kojoj je odlučeno tužbom osporenim rešenjem. Stoga za podnošenje ovog zahteva nisu ispunjeni procesni uslovi propisani citiranim stavom 2. člana 49. Zakona o upravnim sporovima, jer zahtev za preispitivanje sudske odluke nije predviđen zakonom u ovoj upravnoj stvari, Upravni sud nije odlučivao u punoj jurisdikciji i u upravnom postupku nije bila isključena žalba, odnosno dvostepeno odlučivanje.

Odredbom člana 53. stav 1. Zakona o upravnim sporovima je propisano da će, nedozvoljen ili neblagovremen zahtev ili zahtev koji je podnelo neovlašćeno lice, Vrhovni kasacioni sud odbaciti rešenjem.

Sa iznetih razloga na osnovu navedenih propisa podneti zahtev je nedozvoljen, pa je Vrhovni kasacioni sud primenom odredbe člana 53. stav 1. Zakona o upravnim sporovima odlučio kao u dispozitivu ovog rešenja.

REŠENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

dana 12.05.2020. godine, Uzp 101/2020

Zapisničar,                                                                                                                                                   Predsednik veća – sudija,

Dragica Vranić,s.r.                                                                                                                        Katarina Manojlović Andrić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić