Uzp 471/11 - presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Uzp 471/11
16.03.2012. godina
Beograd

U IME NARODA

 

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu I.S. iz K, podnetom preko punomoćnika M.I, advokata iz K, za preispitivanje sudske odluke – presude Upravnog suda III-1 U 3225/11 od 30.06.2011. godine, uz učešće protivne stranke Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u predmetu pristupa informacijama od javnog značaja, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 16.03.2012. godine, doneo je

P R E S U D U

            Zahtev se ODBIJA.

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Pobijanom presudom u stavu prvom dispozitiva odbijena je tužba tužioca I.S. podneta protiv zaključka Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije broj 07-00-02316-1/2010-03 od 28.02.2011. godine, kojim je obustavljen postupak izvršenja rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti broj 07-00-00442/2008-03 od 27.04.2009. godine, po predlogu tražioca izvršenja I.S. i sprovedene radnje su poništene. Navedenim rešenjem naloženo je Ministarstvu rada i socijalne politike Republike Srbije  da u roku od 3 dana od dana prijema tog rešenja obavesti I.S. da li poseduje tražene informacije po njegovom podnesku od 28.08.2007. godine, kojim je ukazao na nepravilnosti u radu Odseka inspekcije rada u Kikindi. Stavom drugim dispozitiva pobijane presude tužilac je oslobođen od plaćanja sudske takse.

U zahtevu za preispitivanje pobijane presude podnosilac ističe da Upravni sud nije pravilno utvrdio činjenice relevantne za rešavanje u ovoj upravnoj stvari, a izvedeni dokazi protivrečni su izreci zaključka, pa smatra da su time učinjene bitne povrede postupka i pogrešno primenjeni pravni propisi na odlučujuće činjenice. Ukazuje da je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Republike Srbije posle donošenja zaključka o dozvoli izvršenja od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti donelo dopis od 11.01.2011. godine, na koji je podnosilac ponovo izjavio žalbu, jer dopis ne sadrži informacije koje su tražene zahtevom podnosioca od 28.08.2007. godine. Stoga smatra da je netačan navod u pobijanoj presudi da je pravilno osporenim zaključkom obustavljen postupak, jer je Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije postupilo po rešenju Poverenika i u celosti izvršilo to rešenje na način određen zaključkom o dozvoli izvršenja. Predlaže da sud uvaži zahtev i ukine ili preinači pobijanu presudu.

Protivna stranka nije dostavila odgovor na zahtev, iako joj je isti uredno uručen 26.09.2011. godine, već samo spise predmeta.

Postupajući po podnetom zahtevu i ispitujući pobijanu presudu u granicama zahteva, u smislu člana 54. Zakona o upravnim sporovima (''Sl. glasnik RS'' broj 111/09), Vrhovni kasacioni sud je našao:

Zahtev je neosnovan.

Iz spisa predmeta Upravnog suda III-1 U 3225/11 proizlazi da je po predlogu I.S. za sprovođenje administrativnog izvršenja rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti od 27.04.2009. godine Poverenik doneo zaključak od 07.12.2010. godine o dozvoli izvršenja tog rešenja. Međutim, kako je Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije postupilo po rešenju Poverenika na način određen navedenim zaključkom o dozvoli izvršenja i podnosiocu zahteva uz dopis od 11.01.2011. godine dostavilo sve dokumente u vezi preduzetih radnji po njegovom podnesku od 28.08.2007. godine upućenom tom ministarstvu, Poverenik je osporenim zaključkom od 28.02.2011. godine obustavio postupak izvršenja svog rešenja od 27.04.2009. godine.

Ocenjujući zakonitost pobijane presude, Vrhovni kasacioni sud nalazi da je ta presuda doneta bez povrede pravila postupka i uz pravilnu primenu Zakona o upravnim sporovima pri oceni zakonitosti osporenog zaključka.

Vrhovni kasacioni sud je cenio navode zahteva da je Upravni sud povredio pravila postupka, jer nije pravilno utvrdio činjenice relevantne za rešavanje u ovoj upravnoj stvari, pa je našao da su ti navodi neosnovani. Ovo stoga što je pobijana presuda doneta na osnovu činjeničnog stanja, pravilno utvrđenog u upravnom postupku i tom presudom su ocenjena sva pitanja i okolnosti koja su mogla biti od uticaja na zakonitost osporenog zaključka, za tu ocenu su dati dovoljni i jasni razlozi, koje u svemu prihvata i ovaj sud.

Sa iznetih razloga, nalazeći da pobijanom presudom nije povređen zakon na štetu podnosioca zahteva, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu člana 55. stav 1. Zakona o upravnim sporovima odlučio kao u dispozitivu.

PRESUĐENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

dana 16.03.2012. godine, Uzp  471/11

 

Zapisničar,                                                               Predsednik veća - sudija,

Gordana Bogdanović,s.r.                                          Snežana Živković,s.r.