Zamenici predsednika suda

regulisano čl. 52 st. 3 i 4 i čl. 53 st. 1 Zakona o uređenju sudova, čl.7 st.1 Sudskog poslovnika i čl.7 Poslovnika o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda

Predsednik suda rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika, predsednicima odeljenja i upravitelju suda.

Predsednik suda ne može poveriti odlučivanje o pravima sudija na osnovu rada, utvrđivanje godišnjeg rasporeda poslova, odlučivanje o radnim odnosima sudskog osoblja u slučaju kada je to zakonom određeno, kao i o udaljenju sudije i sudije porotnika sa dužnosti.

U Vrhovnom kasacionom sudu, predsednik suda ima jednog ili više zamenika, o čemu odlučuje predsednik suda i određuje ga godišnjim rasporedom poslova sudija za tekuću godinu.

Zamenik predsednika suda zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

Kada predsednik Suda odredi više od jednog zamenika, određuje jednog zamenika koji ga zamenjuje.